ฟอนต์ไทยสารบัญ เลขไทย

โดย สุรทัศน์ ทิพย์ประยูร

   

 

    ฟอนต์ไทยสารบัญ  TH-Sarabun-PSK โดย สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สอซช.) หรือ "Software Industry Promotion Agency” เรียกโดยย่อว่า "SIPA” และกรมทรัพย์สินทางปัญญา โดย ครม.เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุก หน่วยดำเนินการติดตั้งฟอนต์สารบรรณและใช้งานแทนฟอนต์เดิมที่มีลิขสิทธิ์

    จากการใช้งานจะพบว่าฟอนต์ไทยสารบัญที่ใช้งานนั้น ไม่สะดวกในการพิมพ์ตัวเลขไทย เนื่องจากผู้ใช้งานส่วนใหญ่เคยชินกับการใช้แป้นตัวเลขอารบิก  ผู้จัดทำในฐานะที่เป็นผู้ใช้งานคนหนึ่งจึงหาทางออกโดยการแก้ไขให้ฟอนต์ไทยสารบัญเดิมใช้ใช้ตัวอักษรไทยบนแป้นตัวเลขอารบิกได้ และเพื่อไม่ให้สับสนกับฟอนต์ตัวเดิม จึงให้ชื่อใหม่ว่า Pook TH Sarabun เมื่อต้องการใช้งานให้เลือกฟอนต์ที่ชื่อ Pook TH Sarabun PSK แทน TH Sarabun PSK ซึ่งสามารถใช้แป้นตัวเลขอารบิกแทนเลขไทยได้เพื่อสะดวกต่อการใช้งาน  หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อทุกท่านฟอนต์ไทยสารบัญ เลขไทย  คลิกเพื่อโหลด


คลิกเพื่อดูวิธีการติดตั้งฟอนต์ภาษาไทย