การพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทยด้วยโปรแกรมการพิมพ์ในเครื่องคอมพิวเตอร์

*** สำนักนายกรัฐมนตรี กำหนดให้ใช้ตัวพิมพ์สารบรรณ (TH Sarabun PSK) ขนาด 16 พอยท์ เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น ในการพิมพ์หนังสือราชการ***


 

     

paperless31

 
ตัวอย่างหนังสือ (สามารถโหลดไปปรับใช้ได้)
   
 
ระเบียบงานสารบรรณ
 
 
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526

 

คลิกเพื่อ โหลดฟอนต์ไทยสารบัญ

 

A4