DSC_8415.JPG

“โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมเซรามิก จังหวัดลำปาง”

วันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2567 เวลา 10:00 น. นางสาว ตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิด โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมเซรามิก จังหวัดลำปาง เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการเซรามิกดั้งเดิมในจังหวัดลำปาง ได้มีความรู้ความเข้าใจหลักการพัฒนาต่อ ยอดผลิตภัณฑ์ด้วยการผลิตเซรามิกขั้นสูง ยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันของอุตสาหกรรมเซรามิกจังหวัดลำปาง สร้างภาคีเครือข่ายการทำงาน และส่งเสริมการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ผู้ประกอบการเซรามิกในจังหวัดลำปาง โดยมี นางสาวเพ็ญศิริ ไชยวรรณ หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง กล่าวรายงาน นายปรีชา ศรีมาลา นายกสมาคมเครื่องปั้นดินเผาลำปาง กล่าวขอบคุณ พร้อมด้วย นายพิเชฐ ทินอยู่ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง อำเภอเกาะคา เขต 2 นายชาญณรงค์ มาเรียน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง อำเภอแม่ทะ เขต 2 นายกันตพัฒน์ จันทราช ประธานสหกรณ์เซรามิกและหัตถอุตสาหกรรมลำปางจำกัด และภาคีเครือข่าย ร่วมโครงการ ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยและพัฒนาวัสดุอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
 
DSC_8434.JPG DSC_8430.JPG DSC_8376.JPG
 

ภาพ/ข่าว   โภคิน  ขาวนวล 
  
สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง