DSC_8224.JPGเวทีสร้างข้อตกลงระดับจังหวัด (โครงการการปรับใช้นวัตกรรมผสมผสานระบบโทรเวชกรรม (Telemedicine) สู่สถานพยาบาลระดับปฐมภูมิ สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง) เพื่อสร้างความร่วมมือ สร้างความเข้าใจ และเพื่อออกแบบการศึกษาพัฒนาและขับเคลื่อนระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ

วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2567 เวลา 09.30 น. นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายก อบจ.ลำปางเป็นประธานเปิดเวทีสร้างข้อตกลงระดับจังหวัด (โครงการการปรับใช้นวัตกรรมผสมผสานระบบโทรเวชกรรม(Telemedicine) สู่สถานพยาบาลระดับปฐมภูมิ สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง) โดย นพ.ไชยนันท์ ทยาวิวัฒน์ รองนายกอบจ.ลำปาง ประธานคณะผู้ทำงานเพื่อพัฒนาและขับเคลื่อนระบบสุขภาพปฐมภูมิแบบมีส่วนร่วมภายใต้โครงการวิจัยฯ เป็นผู้กล่าวรายงาน
 
โดย นพ.สุเทพ เพชรมาก เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) นพ.ปรีดา แต้อารักษ์ รองเลขาธิการคณะกรรมสุขภาพแห่งชาติ รศ.ดร.วีรศักดิ์ เครือเทพ ผอ.ฝ่ายวิจัยหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท) ศาสตราจารย์เกียรติคุณแพทย์หญิงสยมพร ศิรินาวิน นายวิชญ์ธวัช อัจฉริยฉัตรา ท้องถิ่นจังหวัดลำปาง นพ.ขจร วินัยพานิช นพ.สสจ.ลำปาง นพ.วรเชษฐ เต๋ชะรัก ผอ.รพลำปาง ผศ.ปานทิพย์ ปูรณานนท์ ผอ.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครลำปาง ผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พญ.รัตนา จันทร์แจ่ม ผอ.โรงพยาบาลเวชรักษ์ลำปาง หัวหน้าส่วนราชการ นายชาตรี พิทยาธำรง สมาชิกสภา อบจ.ลำปาง อ.วังเหนือ เขต 2 ผู้นำองค์กรส่วนท้องถิ่น ผอ.รพ.สต. และสื่อมวลชน ร่วม ณ ห้องประชุมชั้น 1 อบจ.ลำปาง
-----------------------------------------------------------
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางได้ร่วมมือกับสำนักงานสุขภาพแห่งชาติและหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง รพ.ลำปางและหน่วยงานในสังกัดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครลำปางและมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ในการดำเนินการศึกษาพัฒนาและขับเคลื่อนระบบสุขภาพปฐมภูมิแบบมีส่วนร่วมภายใต้โครงการการปรับใช้นวัตกรรมผสมผสานระบบโทรเวชกรรม (Telemedicine) สู่สถานพยาบาลระดับปฐมภูมิสำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง นำร่องในรพ.สต.ทั้ง 10 พื้นที่ และสังกัดสาธารณสุขจังหวัดลำปาง 1 พื้นที่
 
โดยมุ่งพัฒนาคุณภาพของประชาชนชาวลำปางให้ดีขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในกลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่ม เปราะบาง ติดบ้าน ติดเตียง ในพื้นที่ทุรกันดารห่างไกล ที่ยังเข้าไม่ถึงบริการสุขภาพปฐมภูมิ กิจกรรมสำคัญในวันนี้ เป็นการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระดับจังหวัด เพื่อสร้างความร่วมมือ สร้างความเข้าใจและเพื่อออกแบบการศึกษาพัฒนาและขับเคลื่อนระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ และเวทีเสวนา ในหัวข้อ ทิศทางการพัฒนาและการขับเคลื่อนระบบสุขภาพปฐมภูมิแบบมีส่วนร่วมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของชาวลำปาง
------------------------------------------------------------------
กิจกรรมประกอบด้วย
-พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาและขับเคลื่อนระบบสุขภาพปฐมภูมิ แบบมีส่วนร่วมจังหวัดลำปาง
-การเสวนา “การพัฒนาและขับเคลื่อนระบบสุขภาพปฐมภูมิแบบมีส่วนร่วมจังหวัด ลำปาง”
-กล่าว Speech “การพัฒนาระบบสุขภาพที่เป็นธรรม ประชาชนเปราะบางเข้าถึงระบบบริการสุขภาพ ด้วยระบบโทรเวชกรรม (Telemedicine)
-นำเสนอที่มาและกรอบการทำงานภาพรวมของระบบโทรเวชกรรม
-นำเสนอผลการประชุมกลุ่มย่อย และให้ข้อเสนอแนะโดยที่ปรึกษาโครงการวิจัย และ ผู้ทรงคุณวุฒิ

                    DSC_8057.JPG DSC_8095.JPG

                     DSC_8147.JPG DSC_8160.JPG
DSC_8185.JPGDSC_8224.JPG

ข่าว/ภาพ ... เตือนใจ  ภักดีวงศ์ 
 
สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ผ่านช่องทาง