446889428_867844075370907_2803222956317091362_n.jpg

นายกตวงรัตน์ เปิดโครงการสัมมนาเชิงวิชาการ

“ป่าชุมชน เราอาสา เอก รัฐ วิสา ร่วมใจ ป้องกันไฟเพื่อแผ่นดิน”

 

วันพุธที่ 5 มิถุนายน 2567 เวลา 09.30 น. นางสาว ตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาเชิงวิชาการ “ป่าชุมชน เราอาสา เอก รัฐ วิสา ร่วมใจ ป้องกันไฟเพื่อแผ่นดิน” และมอบประกาศนียบัตรให้แก่บุคคลต้นแบบดีเด่นในด้านการแก้ไขปัญหาฝุ่นควัน ไฟป่า ในพื้นที่ป่าชุมชน จังหวัดลำปาง ประจำปี พ.ศ. 2567 จัดโดยสมาคมเพื่อการเรียนรู้ป่าชุมชนจังหวัดลำปาง โดยมี นายธวัชชัย เทวราช ประธานเครือข่ายป่าชุมชนจังหวัดลำปาง กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
โครงการสัมมนาเชิงวิชาการ “ป่าชุมชน เราอาสา เอก รัฐ วิสา ร่วมใจ ป้องกันไฟเพื่อแผ่นดิน” มีวัตถุประสงค์
- เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่าง ป่าไม้ ดิน น้ำ และการบริหารจัดการป่าชุมชน แก่สมาชิกเครือข่ายป่าชุมชนจังหวัดลำปาง
- เพื่อเรียนรู้และแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการบริหารจัดการป่าชุมชนระหว่างเครือข่ายป่าชุมชนในพื้นที่จังหวัดลำปาง
- เพื่อนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการป่าชุมชนให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่แต่ละลักษณะ อันจะนำมาซึ่งความสำเร็จและการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
โดยมีการจัดแสดงผลผลิตจากป่าชุมชนของเครือข่ายและการแสกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการแก้ไขปัญหาฝุ่นควันไฟป่าจังหวัดลำปางระหว่างชุมชนกับผู้บริหารหน่วยงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในสภาวะที่ดีและสมบูรณ์ตลอดไป
 
447213180_867844095370905_166134067301560707_n.jpg 447232475_867843455370969_5875894965800506847_n.jpg 447199603_867843485370966_2205665191816544408_n.jpg
 

ภาพ/ข่าว   โภคิน  ขาวนวล 
  
สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง