447771894_867288745426440_2612280809266773987_n.jpg

ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางและประชาคมท้องถิ่นระดับจังหวัด

ครั้งที่ 3/2567

 

วันอังคารที่ 4 มิถุนายน 2567 เวลา 13:30 น. นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายก อบจ.ลำปาง ประธานการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางและประชาคมท้องถิ่นระดับจังหวัด ครั้งที่ 3/2567 ติดราชการ จึงเสนอคณะกรรมการเลือกกรรมการ 1 ท่านเพื่อทำหน้าที่ประธาน นายนิธิกร ธรรมลังกา สมาชิกสภา อบจ.ลำปาง อ.เมือง เขต 9 ได้เสนอ นายแพทย์ไชยนันท์ ทยาวิวัฒน์ รองนายก อบจ.ลำปาง เป็นประธานในการประชุม โดยมีผู้รับรองถูกต้อง โดยมี คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง และ ประชาคมท้องถิ่นระดับจังหวัด เข้าร่วมการประชุม เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4/2567 และ (ร่าง) แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2567 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ชั้น 1

 

447773631_867288682093113_3420894783391979252_n.jpg 447774704_867288642093117_4510475155810857560_n.jpg 447772418_867288622093119_3437041568135147516_n.jpg

 

 

ภาพ/ข่าว   โภคิน  ขาวนวล 
  
สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง