446871733_864636249025023_2185690977438561787_n.jpg

 

การฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อพัฒนางาน

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำ

และประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดลำปาง

 

     วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 เวลา 09:00 น. นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง มอบหมายให้ นายแพทย์ไชยนันท์ ทยาวิวัฒน์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิด การฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อพัฒนางานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำและประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดลำปาง เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานด้านช่าง/ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการขออนุญาตใช้พื้นที่และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลำปางและองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ได้รับความรู้ ความเข้าใจกระบวนการทำงาน วิธีการ โปรแกรมและเครื่องมือต่างๆ ที่ใช้ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) และสามารถนำไปใช้ในการจัดทำข้อมูลประกอบการขออนุญาตใช้พื้นที่ได้อย่างถูกต้อง โดยมี นายกมลชนก เดชะศิริ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง กล่าวรายงาน นายโกสินทร์ แสงสอาด ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง ร่วมพบปะผู้เข้าร่วมอบรม พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ร่วมงาน ณ ห้องประชุมชั้น 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง.

446632437_864636675691647_5768817365040737760_n.jpg 446804407_864636642358317_4995350213582897162_n.jpg 446898303_864636542358327_8641105897373379790_n.jpg

 

 

ภาพ/ข่าว   โภคิน  ขาวนวล 
  
สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง