446849927_864106975744617_3524271626737923153_n.jpg

อบจ.ลำปาง ร่วมกับ สมาคมกู้ภัยสว่างนครลำปาง อบรมบริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน (E.M.S) เพื่อช่วยประชาชนเจ็บป่วยฉุกเฉินได้รับการช่วยเหลืออย่างถูกต้องถูกหลักวิชาการ

ลดการเสียชีวิต ลดความพิการ เสริมความรู้ อสม.อำเภอแจ้ห่ม

 

วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 เวลา 09.00 น. นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง มอบหมายให้ นายแพทย์ไชยนันท์ ทยาวิวัฒน์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดโครงการบริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน (E.M.S) จังหวัดลำปาง
โอกาสนี้ นายธนาวุฒิ เป็งขวัญ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง อำเภอแจ้ห่ม เขต 1 นายพงษ์พันธ์ กุญชร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง อำเภอแจ้ห่ม เขต 2 นายมานัด ภูศรีฐาน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม นายสุพล ปัญญาไว สาธารณสุขอำเภอแจ้ห่ม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่ง และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านของอำเภอเมืองปาน จำนวน 100 คนเข้าร่วมในพิธีเปิด ณ ห้องประชุมวิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่มจังหวัดลำปาง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางเล็งเห็นถึงความสำคัญของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านที่จะเป็นผู้ที่มีความสำคัญในการให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ที่ประสบปัญหาการเจ็บป่วยฉุกเฉิน เช่น การประสบอุบัติเหตุ การเป็นลมหมดสติ การประสบปัญหาหัวใจหยุดเต้น ฯลฯ หากอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านได้รับการฝึกอบรม การฝึกทักษะในการช่วยเหลือชีวิตประชาชนที่ถูกต้อง จะทำให้ประชาชนผู้ประสบเหตุสามารถที่จะได้รับการปฐมพยาบาลเบื้องต้นก่อนที่จะส่งโรงพยาบาลได้อย่างถูกต้อง ถูกหลักวิชาการ จะทำให้ประชาชนผู้ประสบเหตุสามารถมีชีวิตอยู่ได้อย่างปกติสุข ลดปัญหาความพิการ ซึ่งจะทำให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ดำรงชีพได้อย่างมีความสุข และจะเป็นพลังในการพัฒนาสังคมท้องถิ่นของตนเอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางจึงได้จัดทำโครงการบริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน (E.M.S) จังหวัดลำปาง
-เพื่อให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะในการปฐมพยาบาลและการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน
-เพื่อให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านมีความรู้ และทักษะในการกู้ชีพชั้นพื้นฐานร่วมกับการใช้เครื่องกระตุ้นหัวใจ หรือเครื่อง AED ที่ถูกต้อง
-เพื่อให้ประชาชนผู้ประสบเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉินได้รับการช่วยเหลืออย่างถูกต้องถูกหลักวิชาการ ลดการเสียชีวิต ลดความพิการ และสามารถดำรงชีพได้อย่างมีความสุข
โดยมีวิทยากรจากสมาคมกู้ภัยสว่างนครลำปางเป็นผู้ถ่ายทอดให้ความรู้.
 
445614650_864107199077928_8702836575303518517_n.jpg 445563603_864107282411253_5901230054594786547_n.jpg 446624703_864107215744593_390743103882297823_n.jpg
 

ภาพ/ข่าว   โภคิน  ขาวนวล 
  
สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง