445066288_862223422599639_6467680603573198206_n.jpg

 

อบรมเสริมความรู้เพิ่มทักษะแก่คณะกรรมการบริหารจัดการแหล่งน้ำเขตพื้นที่ อ.แจ้ห่ม อ.วังเหนือ เพื่อเพิ่มผลผลิตทรัพยากรในแหล่งน้ำและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

 

     วันที่ 23 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. นางสาว ตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดโครงการจัดหาพันธุ์สัตว์น้ำ เพื่อเพิ่มผลผลิตทรัพยากรในแหล่งน้ำและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดลำปาง นางสาวเพ็ญสิริ ไชยวรรณ หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหาร     ส่วนจังหวัดลำปาง กล่าวรายงาน นายชาญ จูดคง กล่าวต้อนรับ นายประจวบ เจี้ยงยี่ ประมงจังหวัดลำปาง กล่าวการบูรณาการดำเนินโครงการร่วมกับ   องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง โดยมี นายธนาวุฒิ เป็งขวัญ สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง อำเภอแจ้ห่ม เขต 1 นายพงษ์พันธ์ กุญชร สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง อำเภอแจ้ห่ม เขต 2 นายชาตรี พิทยาธำรง สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง อำเภอวังเหนือ เขต 2 พร้อมด้วย      คณะวิทยากรและคณะกรรมการบริหารจัดการแหล่งน้ำ อ.แจ้ห่ม และ อ.วังเหนือ จำนวน 100 คน ร่วมอบรม ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
     องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางบูรณาการร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดลำปางและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดฝึกอบรม        เชิงปฏิบัติการการสร้างอาหารธรรมชาติให้สัตว์น้ำในแหล่งน้ำเพื่อให้ประชาชนร่วมพื้นฟูเพิ่มผลผลิตทรัพยากรด้านการประมงในแหล่งน้ำ 60 แหล่งน้ำ ในพื้นที่ 13 อำเภอ ภายใต้โครงการจัดหาพันธุ์สัตว์น้ำ เพื่อเพิ่มผลผลิตทรัพยากรในแหล่งน้ำ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดลำปาง
วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา 28 กรกฎาคม 2567
-เพื่อให้ประชาชนร่วมฟื้นฟูและเพิ่มผลผลิตทรัพยากรด้านการประมงในแหล่งน้ำในพื้นที่จังหวัดลำปางให้มีความอุดมสมบูรณ์
-เพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้และเพิ่มทักษะในการบริหารจัดการทรัพยากรประมงในชุมชน และปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนในพื้นที่ร่วมกันดูแลรักษาแหล่งน้ำ    และสัตว์น้ำจืดในท้องถิ่นของตนเองให้มีความอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน
-เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดลำปางมีอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ สร้างความมั่นคงทางอาหาร ขจัดความยากจนและทำให้คุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
 
444484567_862223025933012_3138120042753499425_n.jpg 445460371_862222872599694_2869854786034817160_n.jpg 445488086_862223209266327_9081420614637803378_n.jpg
 

ภาพ/ข่าว   โภคิน  ขาวนวล 
  
สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง