DSC_4032.JPG

วันพุธที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๗.๓๐ น. นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เขต ๗ และ ๘ อำเภอเมืองลำปาง หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น คณะกรรมการแหล่งน้ำ และประชาชนในพื้นที่อำเภอเมืองลำปาง ร่วมโครงการจัดหาพันธุ์สัตว์น้ำ เพื่อเพิ่มผลผลิตทรัพยากรในแหล่งน้ำและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดลำปาง กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ณ อ่างเก็บน้ำห้วยหลวงวังวัว อันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านเวียงทอง หมู่ที่ ๑๓ ต.นิคมพัฒนา อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง

เพื่อแสดงความจงรักภักดี และเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ และแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเป็นอเนกประการ ด้วยพระวิริยะอุตสาหะ เพื่อสืบสาน รักษาและต่อยอดศาสตร์ของพระราชา แห่งสมเด็จพระบรมชนกนาถ ทรงตั้งพระราชหฤทัยมั่นในการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่อาณาประชาราษฎร์อย่างยั่งยืน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางมีบทบาทและภารกิจสำคัญในการอนุรักษ์ฟื้นฟูและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างประหยัดและคุ้มค่า มุ่งหวังให้ประชาชนมีส่วนร่วมฟื้นฟูและเพิ่มผลผลิตทรัพยากรด้านการประมงในแหล่งน้ำสาธารณะในพื้นที่จังหวัดลำปางให้มีความอุดมสมบูรณ์ สร้างจิตสำนึกของประชาชนในการร่วมกันดูแลรักษาแหล่งน้ำและสัตว์น้ำจืดในท้องถิ่นของตนเองอย่างยั่งยืน รวมทั้งให้ประชาชนมีพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อดำรงชีพเสริมสร้างรายได้ และทำให้คุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนดีขึ้น

โดยบูรณาการการทำงานร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดลำปาง ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดลำปาง ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดจังหวัดลำปาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดลำปาง

สำหรับพันธุ์สัตว์น้ำที่ปล่อย จำนวน ๘ ชนิด ได้แก่

๑. กุ้งก้ามกราม จำนวน ๑๑๒,๐๐๐ ตัว

๒. ปลาจีนเกล็ดเงิน จำนวน ๑๔,๐๐๐ ตัว

๓. ปลายี่สกเทศ จำนวน ๑๔,๐๐๐ ตัว

๔. ปลานวลจันทร์ จำนวน ๑๔,๐๐๐ ตัว

๕. ปลาตะเพียน จำนวน ๑๔,๐๐๐ ตัว

๖. ปลานิล จำนวน ๑๔,๐๐๐ ตัว

๗. ปลาสวาย จำนวน ๑๔,๐๐๐ ตัว

๘. ปลาบึก จำนวน ๕๐๐ ตัว

รวมทั้งหมด ๑๙๖,๕๐๐ ตัว

จากนั้นนายกตวงรัตน์ได้เดินทางไปยังอ่างเก็บน้ำบ้านวังกา และอ่างเก็บน้ำวังเลียบ โดยปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำร่วมกับคณะกรรมการบริหารแหล่งน้ำและชาวบ้าน พร้อมทั้งพูดคุยถึงการดูแลและบริหารจัดการแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มผลผลิตทรัพยากรด้านการประมง สร้างความอุดมสมบูรณ์ในแหล่งน้ำ อันจะนำไปสู่การดำรงชีพ เสริมสร้างรายได้ สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนต่อไป

ซึ่งในวันนี้(วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๗) ได้มีการปล่อยพันธ์สัตว์น้ำทั้งหมด ๙ แหล่งน้ำ ในเขตอำเภอเมืองลำปาง ได้แก่
๑.แหล่งน้ำสาธารณะตำบล
๒.ห้วยป่าหนาด
๓.อ่างเก็บน้ำบ้านวังกา
๔.อ่างเก็บน้ำวังเลียบ(หนองหลง)
๕.อ่างเก็บน้ำวังวัว
๖.สระน้ำสาธารณะประโยชน์บ้านศรีดอนชัย
๗.อ่างเก็บน้ำสบเฟือง
๘.อ่างเก็บน้ำห้วยคำเก็บ
๙.อ่างเก็บน้ำห้วยเหล็ก

 

 

DSC_4096.JPGDSC_4044.JPG

DSC_4120.JPGDSC_4136.JPG

DSC_4148.JPG482_0.jpg

 ภาพ/ข่าว   เตือนใจ  ภักดีวงศ์ 

 
สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง