วันที่ 18 มกราคม 2567 เวลา 10.30 น. นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายก อบจ.ลำปาง เป็นประธานในการประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานเพื่อสนับสนุนการสร้างสุขภาวะในพื้นที่ ณ ห้องประชุมชั้น 4 อบจ.ลำปาง
ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย
1. นายไชยนันท์ ทยาวิวัฒน์ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
2. นายสมพร นาคพิทักษ์ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
3. นางสาวพรรณี การะกัน รองปลัด อบจ. รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
4. นางณิสรา พรมแก้วงาม รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
5. นางสายใจ ไปรเวท ผู้อำนวยการกองคลัง
6. นายวีรพงษ์ เกรียงสินยศ รองประธานคณะกรรมการบริหารแผน คณะ 6 สสส.
7. นางสุธาสินี เสลานนท์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนัก 6 สสส.
8. นางจันทร์ฉาย สุภากาวี นายกสมาคมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ระดับจังหวัด
9. นางสาวศิริพร ปัญญาเสน หน่วยจัดการจังหวัดระดับที่มีจุดเน้นสำคัญ (Node flagship) จังหวัดลำปาง
10. นายอรุณฉัตร คุรุวาณิชย์ ผู้บริหาร Life Education Thailand
11. นางสุวรรณี จันต๊ะวงค์ ประธานสมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนลำปาง
12. นายวรวรรธน์ คำภักดี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านร่องเคาะ
13. นางสาวน้ำฟ้า วงศ์ราษฎร์ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
โดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สนับสนุนทุนร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนางานสร้างเสริมสุขภาพที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย มุ่งเน้นการสร้างเครือข่ายชุมชนที่เข้มแข็ง ให้สามารถสร้างเสริมสุขภาพได้อย่างเหมาะสมกับบริบทของพื้นที่และชุมชน เปิดโอกาสให้คนในพื้นที่และองค์กรทุกภาคส่วนร่วมบูรณาการขับเคลื่อนการสร้างเสริมสุขภาพที่ดีของประชาชนอย่างยั่งยืน.
 
 
                               419711281_777696037719045_9134410527685548796_n.jpg         420486980_777696074385708_3350491211663472797_n.jpg
 
 
 
                                                                                                                                                    ภาพ/ข่าว       สุภาพร  เหงี่ยมไพศาล
 
 
 สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง