เพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำและประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดลำปาง
 อบจ.ลำปาง จัดประชุมเชิงปฎิบัติการ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมบูรณาการทำงานเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในทิศทางเดียวกัน
 
420129140_777049777783671_5692644342584397881_n.jpg
 
วันที่ 17 มกราคม 2567 เวลา 09.00 น.นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายกอบจ. ลำปาง เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำและประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดลำปาง กล่าวรายงานโดยน.ส.พรรณี การะกัน รองปลัด อบจ.รักษาราชการแทนปลัด อบจ.ลำปาง โดยมีนายพิษณุพลประสาน รองนายก อบจ. ลำปาง สมาชิกสภาอบจ.ลำปาง หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำแผนจำนวน 460 คน ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมจิตต์บัวคำ โรงแรมบุษย์น้ำทอง
♦️เพื่อให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคลากร เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นมีความรู้ ความเข้าใจในระเบียบ กฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
♦️เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
♦️เพื่อส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมและการบูรณาการการทำงานร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาท้องถิ่น
➡️โดยมีการเสนอข้อมูล ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ และแนวทางการแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติตามประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการ การประสานแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ประจำปีงบฯ พ.ศ.2566-2570 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2566
➡️การบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ "การสร้างฝายแกนดินซีเมนต์" เพื่อเป็นแนวทางในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดลำปาง โดยนายประสพ สีนุย นักบริหารงานช่าง ระดับต้น อบจ.แพร่
➡️การบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับข้อกฎหมายระเบียบและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการขออนุญาตใช้พื้นที่ โดยนายสุรเชษฐ์ มั่นคง หัวหน้าฝ่ายอนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3(ลำปาง)
➡️การบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับข้อกฎหมาย ระเบียบและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการขออนุญาตใช้พื้นที่และการขออนุญาตเจาะบ่อบาดาลโดยนายสนั่น วงษา ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรน้ำ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง
➡️การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน "กองทุนพื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดลำปาง" โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
 
 
          420128794_777053394449976_1437026433588083585_n.jpg     420183018_777062214449094_8293594820809255273_n.jpg     420130335_777062437782405_6526592511350160744_n.jpg
 
 
                                                                                                                                                    ภาพ/ข่าว    เตือนใจ  ภักดีวงศ์
 สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง