419676608_776351211186861_5050033103932705692_n.jpg

 

ประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

 

วันจันทร์ที่ 15 มกราคม 2567 เวลา 13.30 น. นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.) ครั้งที่ 1/2567 โดยมีนางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ซึ่งได้รับเลือกให้เป็นผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับเลือกกันเองเป็นกรรมการสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2566 ในกลุ่มนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เข้าร่วมประชุม ณ ห้อง 301 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
โดย คสช. มีบทบาทสำคัญในการกำหนดยุทธศาสตร์ นโยบายด้านสุขภาพของประเทศ ภายใต้องค์ประกอบของคณะกรรมการที่มาจากหลายภาคส่วน เพื่อให้มีส่วนร่วมตามบทบาทหน้าที่ได้อย่างเหมาะสมในการดำเนินงานด้านสุขภาพทั้งในระดับประเทศและพื้นที่ ตามเจตนารมณ์ของ พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 ที่ให้ความสำคัญกับเรื่องสุขภาวะ
 
419862147_776351301186852_8385444294127098751_n.jpg 419813883_776351191186863_81313864001732304_n.jpg 419820803_776351274520188_3224851375943302895_n.jpg
 

ข่าว : เตือนใจ ภักดีวงศ์

ภาพ : เตือนใจ ภักดีวงศ์


 สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง