418732242_773866284768687_5354116672879780946_n.jpg

 

ประชุมพิจารณาคัดเลือกแหล่งน้ำสาธารณะและพันธ์ุสัตว์น้ำที่จะปล่อยลงแหล่งน้ำเป้าหมาย

 

วันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2567 เวลา 14.00 น. นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เป็นประธานในการประชุมพิจารณาคัดเลือกแหล่งน้ำสาธารณะและพันธ์ุสัตว์น้ำที่จะปล่อยลงแหล่งน้ำเป้าหมาย ภายใต้โครงการจัดหาพันธุ์สัตว์น้ำ เพื่อเพิ่มผลผลิตทรัพยากรในแหล่งน้ำ และพัฒนาคุณภาพชีวิต ของประชาชนในจังหวัดลำปาง มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ เกิดทักษะในการผลิตอาหารปลาแบบธรรมชาติจากวัสดุการเกษตรจากฟางข้าว มีส่วนร่วมฟื้นฟู เพิ่มผลผลิตทรัพยากรด้านประมงในแหล่งน้ำให้มีความอุดมสมบูรณ์ และให้มีแหล่งน้ำจับกุ้ง ปลา เพื่อดำรงชีพ ประกอบเป็นอาชีพเสริม สร้างรายได้ทำให้คุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนดีขึ้น โดยมี นายประจวบ เจี้ยงยี่ ประมงจังหวัดลำปาง นายเรืองพันธุ์ ทรัพย์มี หัวหน้าสาขาสัตวศาสตร์และประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (มทร.) นายสมเกียรติ ตันตา ประธานหลักสูตรเกษตรศาสตร์ มทร. พร้อมด้วย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 3 องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง.

 

418757512_773866334768682_7892798726791918460_n.jpg 418748916_773866541435328_2640197573850255656_n.jpg 418767940_773866708101978_8374783248269770936_n.jpg

 

 

ข่าว : โภคิน  ขาวนวล
ภาพ : โภคิน  ขาวนวล
สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง