418728595_773824971439485_5247715128821950932_n.jpg

 

ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางและประชาคมท้องถิ่นระดับจังหวัด

ครั้งที่ 1/2567

 

วันที่ 12 มกราคม 2567 เวลา 09.00 น. นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายก อบจ.ลำปาง ประธานการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางและประชาคมท้องถิ่นระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2567 ซึ่งติดราชการ จึงเสนอคณะกรรมการเลือกกรรมการ 1 ท่านเพื่อทำหน้าที่ประธาน นายนิธิกร ธรรมลังกา สมาชิกสภา อบจ.ลำปาง เขต 9 อ.เมืองลำปาง ได้เสนอนายพิษณุพล ประสาน รองนายกอบจ.ลำปาง เป็นประธาน โดยมีผู้รับรองถูกต้อง จึงได้ร่วมกับนายวราวุฒิ หน่อคำ รองนายก อบจ.ลำปาง นางสาวพรรณี การะกัน รองปลัด รักษาราชการแทนปลัด อบจ.ลำปาง นายปรีชา กันหล้า ผอ.กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระฯ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ชั้น 1
🔷โดยวาระที่สำคัญ วาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา
➡️4.1 ขอความเห็นชอบ (ร่าง) แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ
➡️ 4.2 ขอความเห็นชอบ (ร่าง) แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2567
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ
➡️4.3 การคัดเลือกผู้แทนประชาคมท้องถิ่น เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง (กรณีหมดวาระ)
 
418735613_773827354772580_4598731500151168399_n.jpg 418728777_773827584772557_152541144584407722_n.jpg 418595606_773827611439221_8283852049198440247_n.jpg
 

ข่าว : เตือนใจ ภักดีวงศ์

ภาพ : เตือนใจ ภักดีวงศ์


 สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง