ประชุมคณะทำงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
 
 
418557858_772720704883245_8904520852297471253_n.jpg
 
           วันพุธที่ 10 มกราคม 2567 องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง จัดประชุมคณะทำงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง โดยนายวราวุฒิ หน่อคำ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง หัวหน้าคณะทำงาน เป็นประธานการประชุมคณะทำงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ณ ห้องประชุมชั้น 3 องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
           เพื่อส่งเสริม สนับสนุนทักษะองค์ความรู้การให้คำปรึกษาในกระบวนการพัฒนาการประเมิน ITA และชี้แจงแนวทางการประเมินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รวมทั้งทำการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และกำหนดวิธีการนำผลวิเคราะห์แต่ละประเด็นไปสู่การปฏิบัติ เพื่อให้ทุกส่วนราชการได้มีการทบทวน ปรับปรุงพัฒนาองค์กรให้มีความเข้มแข็งและสามารถปรับตัวให้ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน และสามารถยกระดับต่อคะแนนผลการประเมิน ITA ในปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยมีนางสาวพรรณี การะกัน รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง รองหัวหน้าคณะทำงาน หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดและคณะทำงานเข้าร่วมประชุม
           ซึ่งในการนี้ประธานได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐหรือที่เรียกว่าการประเมิน (ITA) ถือเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนนโยบายขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางเครื่องมือหนึ่ง โดยเป็นเครื่องมือในเชิงบวกที่มุ่งพัฒนาระบบการบริหารงานให้มีความโปร่งใสอันเป็นนโยบายสำคัญของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง.
 
           418576429_772721084883207_4658091457578787134_n.jpg     418583618_772721171549865_4149806457837379058_n.jpg
 
 
                                                                                                                                                                                  ภาพ/ข่าว    รุ่งเรือง  ขันธิมา
 
 
 
สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง