417457470_770729001749082_435854989699411379_n.jpg

โครงการส่งเสริมความเข้มแข็งและยุติความรุนแรงของครอบครัว

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ครั้งที่ 2 (ตำบลปงแสนทอง ตำบลพระบาท)

 

วันที่ 7 มกราคม 2567 เวลา 10.00 น. นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายก อบจ.ลำปาง เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมความเข้มแข็งและยุติความรุนแรงของครอบครัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ครั้งที่ 2 (ตำบลปงแสนทอง ตำบลพระบาท) โดย นางสาวพรรณี การะกัน รองปลัด อบจ.ลำปาง รักษาราชการแทนปลัด อบจ.ลำปาง กล่าวรายงาน นายพันธ์ศักดิ์ คำแก้ว ประธานศูนย์เรียนรู้เพื่อครอบครัวเข้มแข็ง จ.ลำปาง กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ อบจ.ลำปาง และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมงาน ณ สมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯ ลำปาง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางเล็งเห็นความสำคัญในการส่งเสริมความเข้มแข็งและยุติความรุนแรงในครอบครัว เสริมสร้างความรัก ความเข้าใจ เกิดความสัมพันธ์ที่ดีของคนในครอบครัว เป็นครอบครัวที่อบอุ่น เป็นสมาชิกที่มีคุณค่าของสังคมและเป็นพลังในการพัฒนาประเทศชาติ จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมความเข้มแข็งและยุติความรุนแรงของครอบครัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ซึ่งมีการบรรยายให้ความรู้เรื่องกฎหมายเกี่ยวกับผู้หญิง เด็ก และการคุ้มครองผู้ถูกกระทำ ความรุนแรงในครอบครัว และเข้าถึงการให้บริการของส่วนราชการ องค์กรต่างๆ โดยนายสนิท เก่าพิมาย วิทยากรจากศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง และการแบ่งกลุ่มทำกิจกรรมจากทีมวิทยากรจากศูนย์เรียนรู้เพื่อครอบครัวเข้มแข็งจังหวัดลำปาง นำโดยนายพันธ์ศักดิ์ คำแก้ว ประธานศูนย์เรียนรู้เพื่อครอบครัวเข้มแข็งจังหวัดลำปาง ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ฐาน ได้แก่
ฐานที่ 1 หลัดคิกครอบครัวนำไปสู่การสร้างคุณค่าให้ตนเอง
ฐานที่ 2 การสื่อสารเชิงบวกเพื่อสร้างสัมพันธภาพในครอบครัว
ฐานที่ 3 กฎหมายครอบครัวสำคัญนะ
ฐานที่ 4ครอบครัวพอเพียง (อุดรูรั่ว)
ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการในวันนี้ประกอบด้วย บุคคลในครอบครัวพื้นที่ ต.ปงแสนทอง ต.พระบาท และหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่ทำงานเกี่ยวข้องกับเด็ก เยาวชนและครอบครัวในจังหวัดลำปาง
 
417436466_770728738415775_2035767489359600620_n.jpg 417426625_770728648415784_3472275572118337412_n.jpg 417453359_770729035082412_7003763311332503530_n.jpg
 

ข่าว : โภคิน ขาวนวล

ภาพ : โภคิน ขาวนวล

 สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง