416881967_770169431805039_2199519371218668043_n.jpg

โครงการส่งเสริมความเข้มแข็งและยุติความรุนแรงของครอบครัว

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

 

วันที่ 6 มกราคม 2567 เวลา 09.00 น. นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายก อบจ.ลำปางเป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมความเข้มแข็งและยุติความรุนแรงของครอบครัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยนางสาวพรรณี การะกัน รองปลัด อบจ.รักษาราชการแทนปลัด อบจ.ลำปาง กล่าวรายงาน โอกาสนี้ นายธรรมการ ชุมศรี สมาชิกสภา อบจ.ลำปาง อ.แม่เมาะ เขต 2 พร้อมด้วย พ.จ.อ.ณัฐนันทร์ เรืองไพศาล เลขานุการนายก อบจ.ลำปาง นายบุญเทียน กาคำ นายก อบต.นาสัก ได้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการ ณ อบต.นาสัก ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางเล็งเห็นความสำคัญในการส่งเสริมความเข้มแข็งและยุติความรุนแรงในครอบครัว เสริมสร้างความรัก ความเข้าใจ เกิดความสัมพันธ์ที่ดีของคนในครอบครัว เป็นครอบครัวที่อบอุ่น เป็นสมาชิกที่มีคุณค่าของสังคมและเป็นพลังในการพัฒนาประเทศชาติ จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมความเข้มแข็งและยุติความรุนแรงของครอบครัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ซึ่งมีการบรรยายให้ความรู้เรื่องกฎหมายเกี่ยวกับผู้หญิง เด็ก และการคุ้มครองผู้ถูกกระทำ ความรุนแรงในครอบครัว และเข้าถึงการให้บริการของส่วนราชการ องค์กรต่างๆ โดยนายสนิท เก่าพิมาย วิทยากรจากศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง และการแบ่งกลุ่มทำกิจกรรมจากทีมวิทยากรจากศูนย์เรียนรู้เพื่อครอบครัวเข้มแข็งจังหวัดลำปาง นำโดยนายพันธ์ศักดิ์ คำแก้ว ประธานศูนย์เรียนรู้เพื่อครอบครัวเข้มแข็งจังหวัดลำปาง ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ฐาน ได้แก่
ฐานที่ 1 หลัดคิกครอบครัวนำไปสู่การสร้างคุณค่าให้ตนเอง
ฐานที่ 2 การสื่อสารเชิงบวกเพื่อสร้างสัมพันธภาพในครอบครัว
ฐานที่ 3 กฎหมายครอบครัวสำคัญนะ
ฐานที่ 4ครอบครัวพอเพียง (อุดรูรั่ว)
ซึ่งเข้าร่วมโครงการในวันนี้ประกอบด้วย บุคคลในครอบครัวพื้นที่ ต.นาสัก และหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่ทำงานเกี่ยวข้องกับเด็ก เยาวชนและครอบครัวในจังหวัดลำปาง
 
416881921_770169148471734_7022863371755496904_n.jpg 416843134_770168518471797_2182333081217791518_n.jpg 416876528_770169531805029_3488948347114749813_n.jpg
 

ข่าว : รุ่งเรือง ขันธิมา

ภาพ : รุ่งเรือง ขันธิมา

 สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง