416434569_768950971926885_304468334795879169_n.jpg

 

“การติดตาม ประเมินผลและจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาเด็กปฐมวัยจังหวัดลำปาง”

 

วันพฤหัสบดีที่ 4 มกราคม 2567 เวลา 09.00 น. นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดการติดตาม ประเมินผลและจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาเด็กปฐมวัยจังหวัดลำปาง เนื่องด้วย มูลนิธิชุมชนลำปาง ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ ปีงบประมาณ 2566 จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ในการดำเนิน "โครงการพัฒนาทักษะสมองเพื่อชีวิตที่สำเร็จ (EF) ในเด็กปฐมวัย ในพื้นที่จังหวัดลำปาง ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดกระบวนการ ส่งเสริมพัฒนาเรียนรู้ และเติบโตเป็นพลเมือง ที่มีคุณภาพของสังคม โดยมี ดร.วิเชียร วงค์วรรณ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตลำปาง กล่าวรายงาน พร้อมด้วย นายสมพร นาคพิทักษ์ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ ผู้อำนวยการโรงเรียน ทีมวิทยากรกระบวนการ ร่วมกิจกรรม ณ ห้องประชุมโรงอาหาร ชั้น 2 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตลำปาง
ทั้งนี้ เป็นการติดตาม ประเมินผล และถอดบทเรียนในการพัฒนาเด็กปฐมวัย ด้วยองค์ความรู้ฐานราก 3 มิติ และกระบวนการทำงานเชิงพื้นที่ด้วยกระบวนการ PLC เพื่อค้นหาแนวการปฏิบัติที่ดีของพื้นที่ เพื่อเตรียมนำเสนอในการจัดการความรู้ของจังหวัดลำปางและ เพื่อจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาเด็กปฐมวัยในพื้นที่จังหวัดลำปางต่อไป
 
416513172_768950751926907_4228883449562515036_n.jpg 416605033_768951731926809_8472727756578327279_n.jpg 416845373_768951408593508_1932690657977147652_n.jpg
 
 

ข่าว : โภคิน ขาวนวล

ภาพ : โภคิน ขาวนวล

 สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง