404688716_745511404270842_4811770887903095575_n.jpg

เยี่ยมชมระบบการบริหารจัดการโรงเรือนเกษตรแนวตั้ง

และการส่งเสริมอาชีพการปลูกมะแขว่น

 

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2566 นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายก อบจ.ลำปาง ลงพื้นที่ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง พร้อมด้วยนายแพทย์ไชยนันท์ ทยาวิวัฒน์ ที่ปรึกษานายก อบจ.ลำปาง ศาสตราจารย์อรุณพร อิฐรัตน์ หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการแพทย์แผนไทย นางวิภาดา วิบูลย์พันธ์ พัฒนาการอำเภอแม่เมาะ นางธยานี ศรีโรจนกุล สมาชิกสภา อบจ.ลำปาง อ.แม่เมาะ เขต 1 นางสาวพรรณี การะกัน รองปลัด อบจ.ลำปาง และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุข อบจ.ลำปาง เยี่ยมชมการบริหารจัดการโรงเรือนเกษตรแนวตั้ง การส่งเสริมอาชีพการปลูกมะแขว่นและระบบประปาภูเขาเพื่อการเกษตร
 
โดยเวลา 08.30 น. นายก "ตวงรัตน์" และคณะ เยี่ยมชมระบบการบริหารจัดการโรงเรือนเกษตรแนวตั้ง ณ Mae Moh Fresh By Egat โดยมี นางเกศรินทร์ แปงเสน หัวหน้าโครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่ เป็นวิทยากร พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ
จากนั้นได้เดินทางไปยังบ้านกลาง ม.5 ต.บ้านดง อ.แม่เมาะ เพื่อพบปะประชาชนในพื้นที่รับฟังปัญหาความเดือดร้อนด้านโครงสร้างพื้นฐาน (ถนน) ระบบประปาภูเขาเพื่อการเกษตร การสนับสนุนผลิตภัณฑ์ชุมชน และการส่งเสริมอาชีพในชุมชน (การปลูกมะแขว่น) และเดินทางไปยังบ้านแม่ส้าน ม.6 เยี่ยมชมพื้นที่การปลูกมะแขว่น โดยมีผู้ใหญ่บ้านทั้ง 2 แห่ง นำคณะเยี่ยมชมและให้ข้อมูล
 
ทั้งนี้ ในพื้นที่จังหวัดลำปาง มี 2 หมู่บ้านที่ปลูกมะแขว่น คือ บ้านกลาง ม.5 และบ้านแม่ส้าน ม.6 ต.บ้านดง อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง ถือเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ ซึ่ง อบจ.ลำปาง จะส่งเสริมและพัฒนาต่อยอดแปรรูปเป็นยาสมุนไพร เพิ่มมูลค่าของมะแขว่น สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในชุมชนมากยิ่งขึ้น.
 
404648925_745511347604181_9019517993723075963_n.jpg 404759704_745511097604206_6650617178413444642_n.jpg 404691790_745511297604186_4446436483139454277_n.jpg
 

ข่าว : สุภาพร เหงี่ยมไพศาล

ภาพ : สุภาพร เหงี่ยมไพศาล

 สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง