399877709_736116965210286_1344151380893475327_n.jpg

ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุขมูลฐาน

และการบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิระหว่าง อบจ.ลำปาง และ สสจ.ลำปาง

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.30 น. นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุขมูลฐานและการบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ลงนามโดยนางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง และนายขจร วินัยพานิช นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง มีนายวิชญ์ธวัช อัจฉริยฉัตรา ท้องถิ่นจังหวัดลำปาง ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุมชั้น 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
♦️โดยคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง คณะกรรมการสุขภาพระดับพื้นที่ (กสพ.) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์ลำปางและโรงพยาบาลชุมชน สาธารณสุขอำเภอ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ร่วมในพิธีฯ
🔷พิธีลงนามดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ซึ่งได้ตระหนักถึงความจำเป็นในการพัฒนาศักยภาพขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ในการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และมาตรฐานการบริการด้านสาธารณสุขที่กำหนดไว้โดยกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่จังหวัดลำปาง จึงมีความตกลงที่จะร่วมมือกันพัฒนาศักยภาพขององค์การบริหารส่วนจังหวัดในด้านการสาธารณสุขมูลฐานและการบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ
♦️โดยมุ่งหวังให้สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลที่ถ่ายโอนภารกิจมายังองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวทางที่เคยปฏิบัติหรือดียิ่งขึ้นกว่าเดิม โดยยึดประโยชน์ของประชาชนในพื้นที่จังหวัดลำปางเป็นหลักและมุ่งเน้นในการขับเคลื่อนนโยบายด้านการสาธารณสุขเพื่อสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาวะที่ดีของประชาชน ทั้งสุขภาพจิต สุขภาพกาย การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคที่จำเป็น และกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีสำหรับประชาชน รวมถึงส่งเสริมคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขขั้นพื้นฐานแก่ประชาชนอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ ต่อไป.
 
401146809_736115711877078_3802796385999185452_n.jpg 399878432_736115368543779_1323028538900913417_n.jpg 401338114_736115611877088_8825489499021156140_n.jpg
 

ข่าว : เตือนใจ ภักดีวงศ์

ภาพ : เตือนใจ ภักดีวงศ์

 สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง