399298728_732750242213625_8365898265219439357_n.jpg

 

นายกตวงรัตน์ให้กำลังใจบุคลากร รพ.สต.พื้นที่ อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง

 

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00-19.00 น.นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายก อบจ.ลำปาง พร้อมด้วยนายแพทย์ไชยนันท์ ทยาวิวัฒน์ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์นายกอบจ.ลำปาง นางศศิมาภรณ์ ปันเต ผอ.กองการเจ้าหน้าที่ อบจ.ลำปาง นางณิสรา พรมแก้วงาม หัวหน้าฝ่ายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ในเขตพื้นที่อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง ที่ได้ถ่ายโอนมาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2566 เพื่อสร้างขวัญกำลังใจและความเชื่อมั่นแก่บุคลากร โดยรับฟังขัอมูลตลอดจนปัญหาและความต้องการในด้านต่าง ๆ จากพื้นที่เพื่อให้สามารถดำเนินการดูแลรักษาประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
สำหรับ รพ.สต.ที่เข้าตรวจเยี่ยมในวันนี้ประกอบด้วย
- รพ.สต.บ้านแพะดอกเข็ม
- รพ.สต.บ้านต้นธง
- รพ.สต.บ้านแม่ปุ
- รพ.สต.บ้านผาปังกลาง
- รพ.สต.บ้านแม่เชียงรายลุ่ม
- รพ.สต.บ้านแม่เชียงรายบน
โดยพ.ต.ท.พิมล คงทอง สมาชิกสภาอบจ.ลำปาง อ.แม่พริก พร้อมด้วย ผอ.รพ.สต.และบุคลากร ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ และ อสม.ร่วมต้อนรับ และรายงานขัอมูล
 
399291579_732750688880247_2015266485704148763_n.jpg 399500104_732750445546938_1951528512179730040_n.jpg 399314194_732750595546923_6907263276125578105_n.jpg
 

ข่าว : รุ่งเรือง ขันธิมา

ภาพ : รุ่งเรือง ขันธิมา

 สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง