398434967_731183069037009_1134682259609553543_n.jpg

วันองค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 พฤศจิกายน

 

วันพุธที่ 1 พฤศจิกายน 2566 นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาอบจ.ลำปาง หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานจ้างและลูกจ้างในสังกัดร่วมกิจกรรมเนื่องในวันองค์การบริหารส่วนจังหวัด
   โดยมีพิธีทางศาสนา พิธีมอบใบประกาศบุคคลต้นแบบผู้ปฏิบัติงานดีเด่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ประจำปี 2566 และรางวัลคนดีศรี อบจ.ลำปาง ด้านจิตอาสา นายก อบจ.ลำปางมอบนโยบายแก่ข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานจ้าง กิจกรรมปลูกต้นไม้ และกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ปรับปรุงภูมิทัศน์ในพื้นที่บริเวณสวนสาธารณะหนองกระทิง โดยขัดทำความสะอาดรั้วและทาสีรั้วด้านนอกด้านใน กำจัดวัชพืช ทำความสะอาด แหล่งน้ำบริเวณสวนสาธารณะหนองกระทิง
   รวมทั้งการวาดภาพจิตรกรรมสาธารณะแบบการมีส่วนร่วม เพื่อสร้างสุนทรียะและพัฒนาสภาพแวดล้อมของเมืองลำปาง และเป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องราวเมืองลำปางผ่านจิตรกรรมแบบ Street Art
   วันที่ 1 พฤศจิกายนของทุกปีเป็นวันองค์การบริหารส่วนจังหวัด สืบเนื่องจากพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 ได้ผ่านการพิจารณาของรัฐสภา และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่114 ตอนที่ 62 ก. ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2540 โดยบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2540 เป็นต้นมา
   องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) คือ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของ
ประเทศไทย มีจังหวัดละหนึ่งแห่ง ยกเว้น
กรุงเทพมหานครซึ่งเป็นการปกครองส่วนท้องถิ่นรูป
แบบพิเศษ องค์การบริหารส่วนจังหวัด มีเขตพื้นที่รับ
ผิดชอบครอบคลุมทั้งจังหวัด จัดตั้งขึ้นเพื่อบริการ
สาธารณประโยชน์ในเขตจังหวัด ตลอดทั้งช่วย
เหลือพัฒนางานของเทศบาลและ อบต.รวมทั้งการ
ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อไม่ให้งานซ้ำซ้อน
 
397256149_731183005703682_817934367621951656_n.jpg 398237880_731244522364197_4386957500047211670_n.jpg 397967519_732149105607072_6642745244107670271_n.jpg
 

ข่าว : เตือนใจ ภักดีวงศ์

ภาพ : เตือนใจ ภักดีวงศ์

 สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง