393747830_722717836550199_4886991390702315782_n.jpg

การประชุมคณะกรรมการสุขภาพระดับพื้นที่ (กสพ.) ครั้งที่ ๔ /๒๕๖๖

 

วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพระดับพื้นที่ (กสพ.) ครั้งที่ ๔ /๒๕๖๖ โดยมีคณะอนุกรรมการขับเคลื่อน รพ.สต. อาทิ นายแพทย์ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง นายวิชญ์ธวัช อัจฉริยฉัตรา ท้องถิ่นจังหวัดลำปาง นายแพทย์ศิริชัย ภัทรนุธาพร ผู้แทนผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์ แพทย์หญิงวลัยรัตน์ ไชยฟู ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑ เชียงใหม่ นายประสงค์ เรือนสอน เลขานุการนายก อบจ.ลำปาง นายรุ่ง ศรีโพธิ์ ปลัดอบจ.ลำปาง นางสาวพรรณี การะกัน รองปลัดอบจ.ลำปาง นายอัศวิน โรจนสุมาพงศ์ นายแพทย์ชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านบริการปฐมภูมิ (ผู้แทน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำปาง) นายสิทธิกร สาริวาท ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเมืองปาน นางปานทิพย์ บูรณานนท์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง นายบุญธฤต ธนะสุวัตถิ์ ผู้แทนภาคประชาชน ผอ.รพ.สต.และคณะกรรมการร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมชั้น ๓ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
วาระการประชุม ดังนี้
♦️ระเบียบวาระที่ ๑) เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
♦️ระเบียบวาระที่ ๒) การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพระดับพื้นที่ (กสพ.) ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๖
♦️ระเบียบวาระที่ ๓) เรื่องเสนอเพื่อทราบ
การรายงานการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการขับเคลื่อน รพ.สต. ดังนี้
- คณะอนุกรรมการด้านการบริหารงานบุคลากร
- คณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ และคุณภาพการให้บริการ
- คณะอนุกรรมการด้านพัสดุ ทรัพย์สิน ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
- คณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาระบบเทคโนโลยี และสารสนเทศ
- คณะอนุกรรมการด้านการเงิน การคลัง
♦️ระเบียบวาระที่ ๔) เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
การพิจารณา (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อพัฒนาศักยภาพขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางในด้านการสาธารณสุขมูลฐานและการบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง และ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง
♦️ระเบียบวาระที่ ๕) เรื่องอื่นๆ
 
393696416_722719856549997_9030440677908028546_n.jpg 393262520_722726826549300_5483959013717405249_n.jpg 393356387_722719919883324_6877845144694909637_n.jpg
 

ข่าว : เตือนใจ ภักดีวงศ์

ภาพ : เตือนใจ ภักดีวงศ์

 สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง