393391883_721974973291152_3347395448358768590_n.jpg

นายก “ตวงรัตน์” ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม รพ.สต.เขตพื้นที่ อ.งาว 8 แห่ง

ที่ถ่ายโอนมายัง อบจ.ลำปาง

 

วันที่ 16 ตุลาคม 2566 นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายก อบจ.ลำปาง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ในเขตพื้นที่ อ.งาว จำนวน 8 แห่ง ที่ถ่ายโอนมายัง อบจ.ลำปาง ประกอบด้วย
1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใหม่พัฒนา
2. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพร้าว
3. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่แป้น
4. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอ้อนเหนือ
5. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยหก
6. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบ่อห้อ
7. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำจำ
8. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสบพลึง
โดยมีนายธีรพล ศรีวงษ์ สมาชิกสภา อบจ.ลำปาง อ.งาว เขต 1 นายสมคิด จิตปลื้ม สมาชิกสภา อบจ.ลำปาง อ.งาว เขต 2 ผู้อำนวยการและบุคลากร รพ.สต. ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ และ อสม. ร่วมต้อนรับและรายงานข้อมูลต่างๆ ให้ทราบ พร้อมนี้มีข้าราชการในสังกัด อบจ.ลำปาง จากกองสาธารณสุข กองการเจ้าหน้าที่ กองคลัง กองพัสดุและทรัพย์สิน ร่วมรับฟังเพื่อเตรียมพร้อมดำเนินการแก้ไขปัญหาต่างๆ
ทั้งนี้ นายก “ตวงรัตน์” ได้รับฟังและให้กำลังใจแก่บุคลากรของ รพ.สต. อสม. และภาคีเครือข่าย เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการให้บริการด้านสุขภาพแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะการมีสุขภาพที่ดีเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตขั้นพื้นฐานที่ประชาชนควรได้รับการดูแลและเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึง เท่าเทียม นำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในด้านอื่นๆ ต่อไป.
 
393641617_721974389957877_703041071647599033_n.jpg 393629736_721976753290974_7883387732673593909_n.jpg 393409738_721981696623813_517656905940651280_n.jpg
 

ข่าว : สุภาพร เหงี่ยมไพศาล

ภาพ : สุภาพร เหงี่ยมไพศาล

 สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง