385306222_714990550656261_8440058085598166679_n.jpg

“ประชุมหารือ การบริหารจัดการภูมิทัศน์วัฒนธรรมชุมชน”

 

วันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม 2566 เวลา 10.00 น. นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ร่วมประชุมหารือ การบริหารจัดการภูมิทัศน์วัฒนธรรมชุมชน เพื่อนำทุนทางวัฒนธรรมมาสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการนำวิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น สร้างผลิตภัณฑ์และบริการด้านวัฒนธรรมพื้นถิ่น ให้เป็นวัฒนธรรมสร้างสรรค์ เกิดเศรษฐกิจฐานราก ทำให้เกิดมูลค่าเศรษฐกิจหมุนวียนในพื้นที่เพิ่มขึ้น อีกทั้งยังทำให้คนในพื้นที่เห็นคุณค่าของทุนทางวัฒนธรรม เกิดจิตสำนึกรักท้องถิ่นสืบสานวัฒนธรรมไปยังคนรุ่นใหม่ โดยมี รศ.ดร.สุพรรณี ฉายะบุตร หัวหน้าโครงการวิจัย มหาวิทยาลัยศิลปากร นางฉันทพัฒน์ โนปิง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง อำเภอเมือง เขต 6 นายดนุดล วรรณปลูก อดีตนายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร นางวนิดา สัตยานุรักษ์ นายกสมาคมไทลื้อแห่งประเทศไทย สาขาจังหวัดลำปาง ผู้นำชุมชน กลุ่มทอผ้าไทลื้อ และหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ร่วมการประชุมหารือ ณ กลุ่มทอผ้าไทลื้อ ตำบลกล้วยแพะ จังหวัดลำปาง.

385417169_714992520656064_163489034562005926_n.jpg 385292411_714986687323314_5122258229315336569_n.jpg 385264172_714990713989578_3168181786628004653_n.jpg

 

 

ข่าว : โภคิน ขาวนวล

ภาพ : โภคิน ขาวนวล

 สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง