375859387_698912215597428_7705506595454724393_n.jpg

 

“งานเปิดโลกกาแฟ ครั้งที่ 1”

 

วันเสาร์ที่ 9 กันยายน 2566 เวลา 10.00 น. ณ กาดนั่งก้อม@หนองกระทิง จังหวัดลำปาง
นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิด งานเปิดโลกกาแฟ ครั้งที่ 1 โดยมี นายพนา ไหวพินิจ ผจก.ธกส.สาขาแจ้ห่ม กล่าวรายงาน พร้อมด้วย นายลัพธวิทย์ จรรยาวิจิตร เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง นายสมพร นาคพิทักษ์ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง นายหรัญกรณ์ เสียงหาญ ผู้แทนท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำปาง และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมงาน
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธ.ก.ส. จังหวัดลำปาง ได้จัดทำ “โครงการยกระดับวิสาหกิจชุมชนสู่เกษตรมูลค่าสูง” ให้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตเมล็ดกาแฟ เกษตรชีวภาพ และผู้ผลิตเมล็ดกาแฟรายย่อย เพื่อส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนให้มีความเข้มแข็ง มีศักยภาพในการผลิต สามารถแข่งขันในตลาดได้ อีกทั้งยังมุ่งเน้นความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย อันได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำปาง และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาลำปาง ในการส่งเสริมการรวมกลุ่ม ของเกษตรกรผู้ผลิต ให้เป็น กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้แปรรูป พัฒนาศักยภาพ โดยส่งเสริม และสนับสนุน กลุ่มวิสาหกิจ ให้มีการใช้เทคโนโลยี หรือ นวัตกรรมในการแปรรูป อันจะส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพการผลิต หรือช่วยลดต้นทุนในการผลิต หรือเกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่มีมูลค่าเพิ่มจากการใช้เทคโนโลยีหรือนวัตกรรม ซึ่งจะเป็นการสร้างรายได้เพิ่มแก่เกษตรกร สร้างความเข้มแข็งจากการรวมกลุ่มเกษตรกร สามารถเป็นต้นแบบด้านเกษตรแปรรูปให้ผู้ผลิตรายอื่นๆ ได้เรียนรู้ อีกทั้งเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็ง มั่นคง และยั่งยืน
สำหรับรูปแบบการดำเนินโครงการ วันที่ 9 - 10 กันยายน 2566 จัดกิจกรรม Show Case “งานเปิดโลกกาแฟ ครั้งที่ 1” ณ กาดนั่งก้อม สวนสาธารณะหนองกระทิง จังหวัดลำปาง โดยมีกิจกรรมการจำหน่ายผลิตภัณฑ์กาแฟ, การแข่งขัน Latte Art, ประกวด Idea การตกแต่งบูทร้านค้า และกิจกรรมส่งเสริมการตลาด
 
 
375562321_698912688930714_6583231453705094677_n.jpg 375857360_698918918930091_9020156342614915872_n.jpg 376006420_698919465596703_4958628826250278001_n.jpg
 
 

ข่าว : โภคิน ขาวนวล

ภาพ : โภคิน ขาวนวล

 สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง