375466534_698925408929442_4291210340213943023_n.jpg

 

กิจกรรมรณรงค์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร​ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566​

 

วันเสาร์ที่ 9 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. ณ กาดนั่งก้อม@หนองกระทิง จังหวัดลำปาง
นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิด กิจกรรมรณรงค์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร​ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566​ โดยมี นายลัพธวิทย์ จรรยาวิจิตร เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง นายสมพร นาคพิทักษ์ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง นายยงยุทธ วงค์วิชัย รองประธานกลุ่มเพื่อนเพื่อเด็กและเยาวชน จังหวัดลำปาง นางสาวเบญญา เอมาวัฒน์ เลขานุการกลุ่มเพื่อนเพื่อเด็กและเยาวชน จังหวัดลำปาง นางทัดทรวง เตซะแก้ว ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนแม่เมาะวิทยา และคณะครู นายอิสรารัฐต์ ไสยวงศ์ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลแม่เมาะ และเจ้าหน้าที่ นางสาวสุพัฐธิชา เต็มสวัสดิ์ นักจิตวิทยาโรงพยาบาลแม่เมาะ และเจ้าหน้าที่ หัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ร่วมงาน
เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2566 องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ได้จัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยเป็นการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ณ โรงเรียนแม่เมาะวิทยา อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง มีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น จำนวน 280 คน เป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง และหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ๆ ในการทำงานเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร รวมไปถึงจัดการประกวดคลิปสื่อการรณรงค์ กลุ่มเป้าหมายคือนักเรียนโรงเรียนแม่เมาะวิทยา และมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวด เพื่อเป็นการต่อยอดนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมมาเผยแพร่ สร้างความตระหนักเกี่ยวกับปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรจึงเป็นที่มาในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้
 
375921215_698872575601392_5260549528188570942_n.jpg 374653610_698871342268182_8574233176729252901_n.jpg 377678904_698871682268148_3090089522280380684_n.jpg
 

ข่าว : โภคิน ขาวนวล

ภาพ : โภคิน ขาวนวล

 สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง