375858242_698817358940247_5488321333160286195_n.jpg

 

อบจ.ลำปางจัดอบรมบุคลากรหลักสูตร การประเมินผลการปฏิบัติงาน

ของข้าราชการและพนักงานสวนท้องถิ่น

 

วันที่ 9 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายก อบจ.ลำปาง มอบหมายให้นายรุ่ง ศรีโพธิ์ ปลัด อบจ.ลำปาง เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง หลักสูตรการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ชั้น 1 โดยนางศศิมาภรณ์ ปันเต ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่กล่าวรายงาน
เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด และพนักงานจ้าง และสามารถกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จได้อย่างชัดเจน วัดและประเมินผลการปฏิบัติงานได้อย่างเป็นรูปธรรม
โดยนายอดิศร สุนทรวิภาต หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการ สิทธิประโยชน์บุคคลส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นวิทยากรให้ความรู้ในหัวข้อ
1.มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป และ
2.แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างตาม ภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป
ผู้รับการอบรมประกอบด้วย ข้าราชการ จำนวน 219 คน ลูกจ้างประจำ จำนวน 7 คน พนักงานจ้าง จำนวน 152 คน จำนวน 378 คน
 
375916621_698824325606217_7486357995992673359_n.jpg 375300762_698823155606334_5138902453016811624_n.jpg 374628517_698823295606320_1520151851244622583_n.jpg
 

ข่าว : เตือนใจ ภักดีวงศ์

ภาพ : เตือนใจ ภักดีวงศ์

 สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง