376503447_698321198989863_218883336423395523_n.jpg

 

“ทำบุญวันธรรมสวนะระหว่างเข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ.2566 ณ วัดหนองเจริญ”

 

วันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2566 เวลา 07.30 น. ณ วัดหนองเจริญ
นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ร่วมการทำบุญวันธรรมสวนะระหว่างเข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ.2566 ณ วัดหนองเจริญ โดยมี นายลัพธวิทย์ จรรยาวิจิตร เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง นายดนูดล วรรณปลูก อดีตนายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร นายสุชาติ จันต๊ะวงศ์ ประธานสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร กรรมการศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลชมพูและตำบลพระบาท หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ร่วมงาน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง จัดการทำนุบำรุงศาสนาและบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น จึงได้จัดโครงการทำบุญวันธรรมสวนะ ระหว่างเข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ.2566 ขึ้น
- เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ได้ตระหนักและร่วมทำนุบำรุง
พระพุทธศาสนา และสืบทอดประเพณีอันดีงามอยู่คู่ท้องถิ่นตลอดไป
- เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ได้ร่วมกับประชาชนสร้างกุศลและ
ทำบุญในวันธรรมสวนะระหว่างเข้าพรรษา
- เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้มีการนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
 
376493528_698330005655649_5587045676623746587_n.jpg 376415603_698329645655685_379763372790852607_n.jpg 376416679_698330332322283_8394582227742856983_n.jpg
 

ข่าว : โภคิน ขาวนวล

ภาพ : โภคิน ขาวนวล

 สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง