374209522_697069825781667_3508851354344900324_n.jpg

 

“ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง”

 

วันพุธที่ 6 กันยายน 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
นายภูมิสิทธิ์ อัครธรรมศิลป์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง อำเภอเมือง เขต 5 เป็นประธานในการประชุม คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง โดยมี วาระการประชุมดังนี้
- การรับรองรายงานการประชุม คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2565
- รายงานผลการติดตามความก้าวหน้า การดำเนินโครงการ/การจัดซื้อครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ไตรมาส 3) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
- ขอความเห็นชอบกำหนดโครงการเพื่อลงพื้นที่ติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 พร้อมด้วย ประชาคมท้องถิ่น โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำปาง ผู้ช่วยผู้ว่าการเหมืองแม่เหมาะ ผู้ทรงคุณวุฒิ และหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ร่วมการประชุม
 
375050601_697066075782042_5970390113386639109_n.jpg 374696869_697064672448849_5545256374878268148_n.jpg 375571689_697069922448324_2506955170640624297_n.jpg
 

ข่าว : โภคิน ขาวนวล

ภาพ : โภคิน ขาวนวล

 สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง