375293168_696539082501408_7981377852132284518_n.jpg

MOU "การฟื้นฟูเทศกาลประเพณีปอยต่างข้าวซ่อมต่อวัดศิลปะพม่าเมืองลำปาง

สู่การยกระดับเศรษฐกิจฐานรากจากทุนทางวัฒนธรรม" และ

"การบริหารจัดการทุนทางวัฒนธรรมสู่การพัฒนาย่านเศรษฐกิจชุมชนเซรามิก จังหวัดลำปาง"

 

วันอังคารที่ 5 กันยายน 2566 เวลา 13.00 น. นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายก อบจ.ลำปาง ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางด้านวิชาการและการวิจัยฯ เรื่อง "การฟื้นฟูเทศกาลประเพณีปอยต่างข้าวซ่อมต่อวัดศิลปะพม่าเมืองลำปาง สู่การยกระดับเศรษฐกิจฐานรากจากทุนทางวัฒนธรรม" และ"การบริหารจัดการทุนทางวัฒนธรรมสู่การพัฒนาย่านเศรษฐกิจชุมชนเซรามิก จังหวัดลำปาง" โดยนายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานและร่วมลงนาม
🔷ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดยรองศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง กับภาคีเครือข่าย ณ ห้องประชุมโอฬารรมย์ ชั้น 1 อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
♦️"การฟื้นฟูเทศกาลประเพณีปอยต่างข้าวซ่อมต่อวัดศิลปะพม่าเมืองลำปาง สู่การยกระดับเศรษฐกิจฐานรากจากทุนทางวัฒนธรรม"
👉ซึ่งมีรองศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นหัวหน้าโครงการ
📌งานวิจัยมีเป้าหมายในการบ่มเพาะเยาวชน การพัฒนาเครือข่ายเด็กและเยาวชน เพื่อต่อยอดทุนวัฒนธรรมและสร้างการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทุนทางวัฒนธรรมกับภาครัฐ ภาคเอกชน สถานศึกษา ชุมชนและหน่วยงานท้องถิ่นในพื้นที่ด้วยการสร้างความตระหนักรู้และจิตสำนึกรักในมรดกทางวัฒนธรรมของเมืองลำปาง
♦️"การบริหารจัดการทุนทางวัฒนธรรมสู่การพัฒนาย่านเศรษฐกิจชุมชนเซรามิก จังหวัดลำปาง"
👉ซึ่งมีรองศาสตราจารย์ ดร.สุพรรณี ฉายะบุตร อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นหัวหน้าโครงการ
📌งานวิจัยมีเป้าหมายในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เซรามิกระดับครัวเรือนด้วยอัตลักษณ์ต้นทุนทาง วัฒนธรรมลำปาง พัฒนาตลาดย่านวัฒนธรรมชุมชน สู่ความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ และสร้างรูปแบบการจัดการท่องเที่ยวย่านวัฒนธรรม โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน.
 
375293771_696541999167783_2378247837208387321_n.jpg 374481139_696541972501119_8459525494493638930_n.jpg 374517186_696542129167770_7184497191266216971_n.jpg
 

ข่าว : เตือนใจ ภักดีวงศ์

ภาพ : เตือนใจ ภักดีวงศ์

 สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง