375284064_696046195884030_6942627742071464640_n.jpg

 

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง สมัยสามัญ (สมัยที่ 2)

ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2566

 

วันจันทร์ที่ 4 กันยายน 2566 เวลา 14.00 น. องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง สมัยสามัญ (สมัยที่ 2) ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
โดยมีวาระการประชุม ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 รายงานการแก้ไขแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
(พ.ศ.2566-2570) ครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2566
1.2 สรุปผลการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะ
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจำปี พ.ศ.2566
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง สมัยสามัญ (สมัยที่ 2) ประจำปี พ.ศ.2566 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2566
ระเบียบวาระที่ 3 กระทู้ถาม (ไม่มี)
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่คณะกรรมการสภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว (ไม่มี)
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องที่เสนอใหม่
5.1 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.2566 ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ จำนวน 13 รายการ
งบประมาณ 566,000 บาท (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)
5.2 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.2566 ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน
1 โครงการ โครงการปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัยจราจร ทางหลวงท้องถิ่นสายทาง ลป.ถ.1-1152 บ้านศาลาดอน-บ้านแพะดอนตัน อ.เมือง จ.ลำปาง งบประมาณ 500,000 - บาท (กองช่าง)
5.3 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 1โครงการ โครงการปรับปรุงพื้นฟูและพัฒนาแหล่งน้ำ พร้อมก่อสร้างคันดินลูกรังบดอัดแน่น บ้านแม่วะเด่นชัย หมู่ที่ 5 ต แม่วะ อ.เถิน จ.ลำปาง งบประมาณ 500,000- บาท
5.4 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.2566 ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ งบลงทุน คำครุภัณฑ์ จำนวน 27รายการ
งบประมาณ 4,303,000 บาท (กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)
5.5 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.2566 ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ จำนวน 14 รายการ
งบประมาณ 654,100 บาท (กองช่าง)
5.6 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.2566 ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ
ค่าจัดซื้อสแกนเนอร์ งบประมาณ 32,000 บาท(กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)
5.7 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.2566 ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ
ค่าจัดซื้อถังเก็บน้ำสำเร็จรูปพร้อมติดตั้ง บ้านต่อนแก้ว หมู่ที่ 2 ต.เมืองปาน
อ.เมืองปาน จ.ลำปาง งบประมาณ 500,000 บาท (กองช่าง)
5.8 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.2566 ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ จำนวน 12 รายการ
งบประมาณ 281,350 บาท (กองการเจ้าหน้าที่)
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
 
375175703_696047165883933_842088913723781368_n.jpg 373062319_696046795883970_8208357667986248519_n.jpg 375283373_696046872550629_4908401358852384156_n.jpg
 

ข่าว : เตือนใจ ภักดีวงศ์

ภาพ : เตือนใจ ภักดีวงศ์

 สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง