372759005_694886965999953_1365805298085643393_n.jpg

ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เด็กและเยาวชนของจังหวัดลำปาง (โตไปไม่โกง)

 

วันที่ 2 กันยายน 2566 เวลา 08.30 น. นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายก อบจ.ลำปาง มอบหมายให้นายสมพร นาคพิทักษ์ ที่ปรึกษานายก อบจ.ลำปาง เป็นประธานเปิด “กิจกรรมสร้างสำนึกพลเมือง” ภายใต้โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เด็กและเยาวชนของจังหวัดลำปาง (โตไปไม่โกง) โดยนายบุญส่ง ศรีกอนติ ผอ.กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบจ.ลำปาง กล่าวรายงาน พร้อมนี้นายโชติช่วงชัยอนันต์ ดาบโสมศรี ผอ.โรงเรียนวอแก้ววิทยา และคณะวิทยากรนำโดย ผศ.ดร.สมาน ฟูแสง ที่ปรึกษาคณะกรรมการศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า จังหวัดลำปาง ร่วมพิธีเปิดฯ ณ โรงเรียนวอแก้ววิทยา อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 ครูและบุคลากรทางการศึกษาจากโรงเรียนวอแก้ววิทยา โรงเรียนวัดค่ากลาง โรงเรียนบ้านสบค่อม โรงเรียนทุ่งฝางวิทยา โรงเรียนวัดทุ่งโจ้ โรงเรียนปงยางคก (ทิพย์ช้างอนุสรณ์) และบุคลากรจากกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบจ.ลำปาง รวมจำนวน 150 คน
ปัจจุบันมีการเรียนการสอนวิชาหน้าที่พลเมืองในกลุ่มสาระวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้บทบาทหน้าที่ สิทธิ และเสรีภาพของตนเมื่อต้องอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคม เรียนรู้วิธีการแสดงออกของพลเมืองอย่างเหมาะสมในการแก้ปัญหาของชุมชนโดยความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคประชาชน ผ่านกิจกรรมและกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
ซึ่งกิจกรรม “สร้างสำนึกพลเมือง” จะเป็นการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เด็กและเยาวชนของจังหวัดลำปาง (โตไปไม่โกง) ตลอดจนเพื่อพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น.
 
371849449_694886982666618_5115453279735398999_n.jpg 372681379_694886849333298_2689089052351420252_n.jpg 373318306_694886909333292_5293058319450465314_n.jpg
 

ข่าว : สุภาพร เหงี่ยมไพศาล

ภาพ : สุภาพร เหงี่ยมไพศาล

 สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง