371306671_692523786236271_8285349632057653675_n.jpg

 

การอบรมฟื้นฟูความรู้ในด้านแพทย์แผนไทย ภายใต้ โครงการส่งเสริมสุขภาพและ

สนับสนุนการบริการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566

 

วันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง มอบหมายให้ นายพิษณุพล ประสาน รององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เป็นประธาน อบรมฟื้นฟูความรู้ในด้านแพทย์แผนไทย ภายใต้ โครงการส่งเสริมสุขภาพและสนับสนุนการบริการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยมี นางสาวพรรณี การะกัน รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง กล่าวรายงาน พร้อมทั้ง นายประสงค์ เรือนสอน เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง นายประหยัด แลสันกลาง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง อำเภอห้างฉัตร เขต 1 นายบุญเนตร เตชะอุ่น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง อำเภอห้างฉัตร เขต 2 นายธรรมรักษ์ เชียงพรหม สมาชิสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง อำเภอเกาะคา เขต 1 นายมิตร ธรรมวงศ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เขตอำเภอเกาะคา นายวิชิตพงษ์ วงศ์เรือน สสอ.เกาะคา นายศุภฤกษ์ ทิฉลาด สสอ.ห้างฉัตร นางกัลทรัตน์ นิลยกานนท์ ปลัดอำเภอเกาะคา ดร.บุญเติม ปิงวงค์ นายกสมาคมเครือข่ายแพทย์แผนไทยลำปาง และคณะ ดร.ภูวนาท รองทอง ประธานเครือข่ายภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยหมอพื้นบ้านจังหวัดลำปาง และคณะ นายประสงค์ สายต่างใจ ประธานชมรมนวดตอกเส้น อำเภอแม่เมาะ อ.ไกรลาส กันทาแจ่ม นักวิชาการศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง และหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ร่วมงาน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง นําภูมิปัญญาเกี่ยวกับการใช้สมุนไพรพื้นบ้านและการแพทย์แผนไทย หมอพื้นบ้าน มาใช้ในการดูแลสุขภาพ นับเป็นความรู้และภูมิปัญญาที่ท้องถิ่นได้สั่งสม และสืบทอดต่อกันมา และเป็นเครื่องมือที่สําคัญยิ่งในการป้องกันและแก้ปัญหาสุขภาพ ของประชาชนในชุมชนได้เป็นอย่างดี สมุนไพรเป็นผลผลิตจากธรรมชาติ ที่มนุษย์รู้จักนํามาใช้เป็นประโยชน์ในการรักษา การดูแลสุขภาพ การป้องกันก่อนเกิดโรค ดังนั้นการใช้สมุนไพรพื้นบ้าน จึงถือเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ล้ำค่าของสังคมไทย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลําปาง ได้เล็งเห็นถึงความสําคัญในการดูแลสุขภาพ ของประชาชนจังหวัดลําปาง จึงได้จัดทําโครงการฯ ขึ้นมา โดยมีวัตถุประสงค์
1.เพื่อส่งเสริมความรู้ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์แผนไทยประยุกต์ และการแพทย์ทางเลือกให้แก่ประชาชนจังหวัดลําปาง
2.เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการดูแลสุขภาพของประชาชน ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย ผู้เข้าอบรม ได้แก่ ปราชญ์ชาวบ้าน หมอพื้นบ้าน แกนนําสุขภาพในชุมชน ประชาชน และภาคีเครือข่ายสุขภาพ
3. เพื่อพัฒนาศักยภาพและยกระดับหมอพื้นบ้าน ปราชญ์ชาวบ้าน สู่การรับรองเป็นหมอ พื้นบา้ น ตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการรับรองเป็นหมอพื้นบ้าน พ.ศ. 2566
 
372685966_692523856236264_270148609209176816_n.jpg 370422349_692520179569965_7020282708151598840_n.jpg 370343147_692517659570217_4828784123679158331_n.jpg
 
 

ข่าว : โภคิน ขาวนวล

ภาพ : โภคิน ขาวนวล

 สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง