370391596_690641746424475_1644548618036226479_n.jpg 

 

ร่วมสืบสานรักษาการตีก๋องปู่จาอีกหนึ่งอัตตลักษณ์มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม

ของจังหวัดลำปาง

 

เมื่อกล่าวถึงกลองล้านนา ต่างกล่าวขานกันว่า ลำปางคือเมืองแห่งก๋องปู่จา (กลองบูชา)
🌸🌸🌸🌸🌸
การตีก๋องปูจาเป็นอีกหนึ่งอัตตลักษณ์มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของจังหวัดลำปาง ซึ่งในอดีตจะมีการตีเฉพาะในวัดโดยพ่อหน้อย พ่อหนาน พระภิกษุสามเณร แต่ปัจจุบันผู้ที่ตีก่องปู่จาลดจำนวนลง หากไม่มีการสืบทอด อนุรักษ์ สืบสาน เสียงของก๋องปู่จาอาจจะหายไปจากวิถีวัฒนธรรมของชาวลำปาง
📣จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ก่องปู่จาควรได้รับการอนุรักษ์ สืบสาน ต่อยอดวัฒนธรรมให้ดำรงคงอยู่อย่างมั่นคงยั่งยืนสืบไป
#องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางบูรณาการร่วมกับสมาคมก๋องปู่จาและศิลปะการแสดงพื้นบ้านนครลำปาง จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ"การตีก๋องปู่จาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566" ภายใต้โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดลำปาง ในวันที่ 26-27 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อบจ.ลำปาง
✅เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชนและประชาชนจังหวัดลำปางมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสานวัฒนธรรมประเพณีการตีก๋องปู่จาอันดีงามของจังหวัดลำปาง ✅เพื่ออนุรักษ์ รักษา สืบสาน และต่อยอดศิลปะการตีก๋องปู่จาของจังหวัดลำปาง
♦️โดยวันเสาร์ที่ 26 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายก อบจ.ลำปางได้มอบหมายให้นายพิษณุพล ประสาน รองนายก อบจ.ลำปางเป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ นางสาวพรรณี การะกัน รองปลัด อบจ.ลำปางเป็นผู้กล่าวรายงาน โอกาสนี้นายนิธิกร ธรรมลังกา สมาชิกสภา อบจ.ลำปาง เขต 9 อ.เมืองลำปาง ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด พร้อมด้วยวิทยากรและครู เด็ก เยาวชน(นักเรียน)และประชาชนในจังหวัดลำปางที่ร่วมโครงการจำนวน 100 คน
🔷🔷อบจ.ลำปางมีความภาคภูมิใจทึ่ได้ร่วมส่งเสริมจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลอดจนศิลปะและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น🔷
 
370428820_690645096424140_155994455532248102_n.jpg 370398282_690715046417145_8854271239664678542_n.jpg 370579131_690714526417197_8882275583174228223_n.jpg
 

ข่าว : เตือนใจ ภักดีวงศ์

ภาพ : เตือนใจ ภักดีวงศ์

 สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง