370558308_690143209807662_8399258828805762168_n.jpg

 

อบจ.ลำปางส่งเสริมการพัฒนาทักษะสมองเพื่อพัฒนาชีวิตที่สำเร็จ (EF) ในเด็กปฐมวัย

 

วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาทักษะสมองเพื่อพัฒนาชีวิตที่สำเร็จ (EF) ในเด็กปฐมวัยในพื้นที่จังหวัดลำปาง ปีงบประมาณ 2566 (กิจกรรมที่ 2) ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหวด ( รพ.สต.บ้านหวด ) อ.งาว จ.ลำปาง โดยนายสมพร นาคพิทักษ์ ที่ปรึกษานายก อบจ.ลำปาง นายลัพธวิทย์ จรรยาวิจิตร เลขานุการนายก อบจ.ลำปาง ร่วมด้วย
🔷โดยผู้บริหารและบุคลากร อปท.คณะผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู ผู้บริหาร รพสต. เจ้าหน้าที่สาธารณสุข อสม.และแกนนำชุมชน นายมนูญศักดิ์ พิบูลพิพัฒน์ นายก อบต.บ้านหวด กล่าวต้อนรับ
🟣โครงการพัฒนาทักษะสมองเพื่อพัฒนาชีวิตที่สำเร็จ ( Executive Function หรือ EF ) ในเด็กปฐมวัยในพื้นที่ 13 อำเภอ 14 พื้นที่ของจังหวัดลำปาง ที่เข้าร่วมโครงการในปีงบประมาณ 2566 เป็นเรื่องที่มีความสำคัญอย่างยิ่งเพราะเป็นการนำองค์ความรู้ฐานราก 3 มิติ อันได้แก่ การพัฒนาทักษะสมองส่วนหน้า หรือ EF , พัฒนาการ 4 ด้าน , SELF รวมถึงองค์ความรู้เรื่องการสร้างวินัยเชิงบวกสู่พ่อแม่ผู้ปกครองและบุคลากรผู้เกี่ยวข้อง
♦️ผลลัพธ์ในระยะยาวที่จะเกิดขึ้นเมื่อเด็กปฐมวัยซึ่งเป็นช่วงวัยที่มีความเหมาะสมได้รับการส่งเสริม พัฒนาทักษะสมอง EF จะได้เติบโตเป็นคนที่มีคุณภาพ สามารถคิดเป็น ทำเป็น เรียนรู้เป็น แก้ปัญหาเป็น อยู่กับผู้อื่นเป็น มีความสุขเป็น ช่วยให้ชีวิตประสบกับความสำเร็จ สามารถรับมือ ปรับตัว บริหารจัดการชีวิตที่ต้องเผชิญสถานการณ์ในโลกใหม่ได้ด้วยดี ส่งผลต่อการช่วยลดปัญหาสังคมต่างๆที่เรากำลังเผชิญอยู่ในปัจจุบัน ได้แก่ ปัญหาเด็กเยาวชนที่มีพัฒนาการล่าช้า ปัญหายาเสพติด ปัญหาสุขภาพจิต ปัญหาท้องก่อนวัยอันควร ปัญหาเด็กเกเร เป็นต้น
📌และยังเป็นการกระตุ้นให้สังคมลำปางตระหนักถึงความสำคัญที่จะร่วมกันดูแลเด็กปฐมวัยทุกคนดุจลูกหลานของตนเอง ให้การส่งเสริม สนับสนุนให้เด็กได้เกิดการพัฒนาพร้อมเรียนรู้ เติบโตเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพของสังคมลำปาง สังคมไทยและสังคมโลกในที่สุด.
 
370483260_690145516474098_3397787831507264477_n.jpg 370433977_690145733140743_5303409243210485019_n.jpg 370614561_690145766474073_717348547677887558_n.jpg
 
 

ข่าว : เตือนใจ ภักดีวงศ์

ภาพ : เตือนใจ ภักดีวงศ์

 สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง