370362358_690080189813964_1063847379553875214_n.jpg

 

“โครงการอบรมฟื้นฟูสร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566”

 

วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2566 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง มอบหมายให้ นายวราวุฒิ หน่อคำ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิด โครงการอบรมฟื้นฟูสร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยมี นางสาวพรรณี การะกัน รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง กล่าวรายงาน พร้อมทั้ง นายชัยรัตน์ ทองใบ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลร่องเคาะ ผศ.ดร.สุวรัฐ แลสันกลาง อาจารย์คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ น.ส.แสงอรุญ เจริญจันทร์แดง สำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลำปาง ดร.พัฒนา นาคทอง อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง คุณปวีณา ปงลังกา องค์กรภาคีเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อม และหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ร่วมงาน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางจึงได้มีการดำเนินโครงการอบรมฟื้นฟูสร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการคัดแยกขยะในครัวเรือนตามหลัก 3Rs สร้างการมีส่วนร่วมในการจัดการกับสิ่งแวดล้อมของชุมชนอย่างจริงจัง เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการขยะและ กองสาธารณสุขได้จัดโครงการดังกล่าวต่อเนื่อง โดยแบ่งออกเป็น 4 กิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมที่ 1 การประชุมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานการบริหารการจัดการขยะของชุมชนบ้านห้วยน้ำ หมู่ 14 ตำบลร่องเคาะ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง ภายใต้ “ ร่องเคาะโมเดล” ดำเนินการเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2566
กิจกรรมที่ 2 การอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารการจัดการขยะของชุมชนบ้านห้วยน้ำ หมู่ 14 ตำบลร่องเคาะ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง ภายใต้ “ ร่องเคาะโมเดล” ดำเนินการในโซนกลางเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม ณ มหาวิทยาราชภัฏลำปาง โซนเหนือ 29 พฤษภาคม 2566 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ซ้อน และ 31 พฤษภาคม 2566 ณ เทศบาลตำบลสบปราบ โดยชุมชนต้นแบบได้นำเสนอผลการดำเนินกิจกรรมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และได้ทำแผนการปฏิบัติการบริหารจัดการขยะในชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แล้วเสร็จ
ในวันดังกล่าว
กิจกรรมที่ 3 อบรมเชิงปฏิบัติการและประเมินผลกิจกรรมการบริหารจัดการขยะ
ของชุมชน ดำเนินการในโซนใต้เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2566 ณ เทศบาลตำบลสบปราบ โซนกลาง วันที่ 22 สิงหาคม 2566 ณ เทศบาลตำบลไหล่หิน และ วันที่ 23 สิงหาคม 2566 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ซ้อน โดยชุมชนต้นแบบได้นำเสนอผลการดำเนินกิจกรรมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แล้วเสร็จในวันดังกล่าว ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ได้ดำเนินการกิจกรรมที่ 1 , 2 และ 3 แล้วเสร็จ ตามวันเวลาดังกล่าวข้างต้น จึงจะดำเนินกิจกรรมที่ 4 ในวันที่ 25 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุมชั้น 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ในหัวข้อ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนการบริหารจัดการขยะในชุมชนต้นแบบ 13 พื้นที่ โดยมีวัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทางและสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง
2. พัฒนาผู้นำองค์กรชุมชนและองค์กรท้องถิ่น มีเรียนรู้การติดตามแผนงานแบบสร้างสรรค์ ตามเป้าหมายของพื้นที่ต้นแบบและสร้างพื้นที่ต้นแบบการบริหารจัดการขยะตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 
369188423_690085399813443_7370014613506732711_n.jpg 370560264_690082706480379_8061134967114042394_n.jpg 370444611_690083439813639_6056380258078481880_n.jpg
 

ข่าว : โภคิน ขาวนวล

ภาพ : โภคิน ขาวนวล

 สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง