368440163_689055173249799_294097672067210420_n.jpg

อบจ.ลำปางขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมของประชาชนดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

จัดประเมินผลกิจกรรมการบริหารจัดการขยะของชุมชน

 

วันพุธที่ 23 สิงหาคม 2566 เวลา 08.30 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ซ้อน
ฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง จัดกิจกรรมที่ 3 การอบรมเชิงปฏิบัติการและประเมินผลกิจกรรมการบริหารจัดการขยะของชุมชน ภายใต้โครงการอบรมฟื้นฟูสร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 แก่ตัวแทนชุมชนนำร่อง ซึ่งประกอบด้วย
- บ้านห้วยน้ำ หมู่ 14 ตำบลร่องเคาะ อำเภอวังเหนือ
- บ้านวังควาย หมู่ 6 ตำบลหลวงใต้ อำเภองาว
- บ้านแจ้ซ้อน หมู่ 12 ตำบลแจ้ซ้อน อำเภอเมืองปาน
- บ้านไผ่แพะ หมู่ 5 ตำบลเมืองมาย อำเภอแจ้ห่ม
เพื่อติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินโครงการและสร้างความเข้าใจให้กับแกนนำชุมชนและประชาชนในพื้นที่ เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการฯ อย่างเป็นรูปธรรม อบรมและแบ่งกลุ่มอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ซ้อน
โดยมี นายศรีวัน เกษดี รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ซ้อน รักษาราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ซ้อน ให้เกียรติกล่าวต้อนรับ พร้อมด้วย นายชัยรัตน์ ทองใบ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลร่องเคาะ นายพงษ์ศักดิ์ วรรณาลักษณ์ รองนายกนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ซ้อน ร่วมงาน
ทีมวิทยากรประกอบด้วย
- ผศ.ดร.สุวรัฐ แลสันกลาง อาจารย์คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
- น.ส.แสงอรุญ เจริญจันทร์แดง สำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลำปาง
 
369260411_689062176582432_5752121457634377210_n.jpg 369537507_689060516582598_3887074535099305742_n.jpg 368397368_689058383249478_4999265798876592759_n.jpg
 

ข่าว : โภคิน ขาวนวล

ภาพ : โภคิน ขาวนวล

 สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง