369901643_689006003254716_5852727982535631699_n.jpg

“โครงการพัฒนาทักษะสมองเพื่อพัฒนาชีวิตที่สำเร็จ (EF) ในเด็กปฐมวัย ในพื้นที่จังหวัดลำปาง ปีงบประมาณ 2566” กิจกรรมที่ 2 เวทีสร้างความเรียนรู้ความเข้าใจกับบุคลากรที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ระดับระดับตำบล และระดับอำเภอ

 

วันที่ 23 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดกิจกรรมที่ 2 เวทีสร้างความเรียนรู้ความเข้าใจกับบุคลากรที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ระดับระดับตำบล และระดับอำเภอ ภายใต้โครงการพัฒนาทักษะสมองเพื่อพัฒนาชีวิตที่สำเร็จ (EF) ในเด็กปฐมวัย ในพื้นที่จังหวัดลำปาง ปีงบประมาณ 2566 พร้อมด้วยนายสมพร นาคพิทักษ์ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง และนายลัพธวิทย์ จรรยาวิจิตร เลขานุการนายก อบจ.ลำปาง โดยมีนายยูนิตย์ เชื้อคำลือ นายกเทศมนตรีตำบลป่าตันนาครัว และนายปราโมทย์ สุระแสน รองนายกเทศมนตรีตำบลป่าตันนาครัว กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการอบรม และ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลป่าตันนาครัว อำเภอแม่ทะ
โอกาสนี้ได้รับเกียรติจากคณะวิทยากรจากมูลนิธิชุมชนลำปาง นำโดยพันเอก สันดุสิต ดีบุกคำ ถ่ายทอดองค์ความรู้ในโครงการพัฒนาทักษะสมองเพื่อชีวิตที่สำเร็จ (EF) ในเด็กปฐมวัยจังหวัดลำปาง ซึ่งเป็นการส่งเสริมทักษะ EF ซึ่งสมอง EF คือช่วงปฐมวัย 0- 6 ขวบต่อจากนั้นจะพัฒนาได้จนถึงอายุ 25 ปี และจะคงระดับไปตลอดชีวิต เมื่อเด็ก ผู้ปกครอง ครู หรือผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับองค์ความรู้และนำไปปฏิบัติได้นั้น จะส่งผลทำให้ความสามารถระดับสูงของสมองและจิตใจในการควบคุมความคิด อารมณ์ และการกระทำ เพื่อไปให้ถึงเป้าหมายได้ การพัฒนา EF ที่ถูกต้อง ถูกจังหวะเวลา จึงเป็นเรื่องสำคัญยิ่ง ในการสร้างให้เด็กเติบโตขึ้นเป็นผู้ที่มีคุณภาพ คิดเป็น ทำเป็น เรียนรู้เป็น แก้ปัญหาเป็น อยู่กับผู้อื่นเป็น จะช่วยส่งผลต่อการประสบความสำเร็จในชีวิตของเรา ไม่ว่าจะการเรียน การทำงาน หรือแม้กระทั่งการเข้าสังคม เพราะทักษะนี้จะช่วยให้สามารถรับมือ ปรับตัว และจัดการกับสภาพแวดล้อม คน หรือสถานการณ์ต่าง ๆ ที่ต้องเผชิญได้เป็นอย่างดี
 
369792534_689006853254631_8170217892708881230_n.jpg 369912705_689006313254685_1592036329236101055_n.jpg 369852748_689006473254669_3937427963298503488_n.jpg
 

ข่าว : รุ่งเรือง ขันธิมา

ภาพ : รุ่งเรือง ขันธิมา

 สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง