369246230_688517316636918_2534014763264070358_n.jpg

อบจ.ลำปางรับการประเมินภาคสนาม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศ เพื่อเข้ารับรางวัลพระปกเกล้า

ประจำปี 2566

 

วันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2566 เวลา 14.30-17.30 น.นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายก อบจ.ลำปาง พร้อมด้วยนายวราวุฒิ หน่อคำ รองนายก อบจ.ลำปาง นายบุญธฤต ธนะสุวัตถิ์ นายนิธิกร ธรรมลังกา และนายพิเชฐ ทินอยู่ ส.อบจ.ลำปาง นายรุ่ง ศรีโพธิ์ ปลัด อบจ.ลำปาง ต้อนรับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปุณิกา อภิรักษ์ไกรศรี และ น.ส.สุนิษา ฝึกฝน นักวิจัยโครงการประเมินรางวัลพระปกเกล้าฯ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ณ ห้องประชุม อบจ.ลำปาง ชั้น 3
♦️โดยมีตัวแทนผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาฯ และข้าราชการประจำ ตัวแทนคณะกรรมการชุมชนในพื้นที่ 4 ชุมชน ตัวแทนผู้นำกลุ่มในชุมชน/สภาองค์กรชุมชน ตัวแทนหน่วยงานที่อยู่ในเขตพื้นที่ ตัวแทนผู้นำศาสนาหรือตัวแทนที่เหมาะสมในพื้นที่ร่วมแลกเปลี่ยนและตอบคำถามนักวิจัยโครงการฯ
🟣ด้วยสถาบันพระปกเกล้าได้มอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์รณรงค์ จันใด อาจารย์ประจำคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และคณะดำเนินการประเมินผลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศ เพื่อเข้ารับรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2566 ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางได้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ ด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน และได้ผ่านการประเมินขั้นต้น
♦️ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปุณิกา อภิรักษ์ไกรศรี และ น.ส.สุนิษา ฝึกฝน คณะนักวิจัยและผู้ประเมินภาคสนามจึงได้พบปะพูดคุยและสนทนากลุ่มกับตัวแทนประชาคมในพื้นที่เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ และรับฟังการนำเสนอโครงการจาก อบจ.ลำปาง ซึ่งได้นำเสนอโครงการ ประกอบด้วย
✅มหกรรมสวัสดิการชุมชนเพื่อคนลำปาง ภายใต้โครงการส่งเสริมการจัดสวัสดิการชุมชนจังหวัดลำปาง
✅โครงการการบริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน
✅โครงการจัดหาพันธุ์สัตว์น้ำ
โดยได้มีการแลกเปลี่ยนและซักถามผลดำเนินงานเชิงรูปธรรม ความเป็นนวัตกรรม และการต่อยอดของโครงการ เพื่อพิจารณารับการประเมินในรอบต่อไป.
 
369112813_688517203303596_4338452919254385891_n.jpg 369717725_688513513303965_1866782405166630613_n.jpg 369527722_688513443303972_2360014525269310801_n.jpg
 
 

ข่าว : เตือนใจ ภักดีวงศ์

ภาพ : เตือนใจ ภักดีวงศ์

 สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง