369025218_688497759972207_1186767369583030433_n.jpg

อบจ.ลำปางขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมของประชาชนดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

จัดประเมินผลกิจกรรมการบริหารจัดการขยะของชุมชน

 

วันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2566 เวลา 08.30 น. ณ เทศบาลตำบลไหล่หิน
ฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง จัดกิจกรรมที่ 3 การอบรมเชิงปฏิบัติการและประเมินผลกิจกรรมการบริหารจัดการขยะของชุมชน ภายใต้โครงการอบรมฟื้นฟูสร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 แก่ตัวแทนชุมชนนำร่อง ซึ่งประกอบด้วย
- บ้านแม่ตาลน้อย หมู่ 8 อำเภอห้างฉัตร
- บ้านทรายมูลพัฒนา หมู่ 13 ตำบลบ้านเสด็จ อำเภอเมืองลำปาง
- บ้านกิ่ว หมู่ 5 ตำบลไหล่หิน อำเภอเกาะคา
- บ้านทุ่งพัฒนา หมู่ 12 ตำบลหัวเสือ อำเภอแม่ทะ
- บ้านหัวฝายหล่ายทุ่ง หมู่ 8 ตำบลบ้านดง อำเภอแม่เมาะ
เพื่อติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินโครงการและสร้างความเข้าใจให้กับแกนนำชุมชนและประชาชนในพื้นที่ เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการฯ อย่างเป็นรูปธรรม อบรมและแบ่งกลุ่มอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลไหล่หิน
โดยมี นายมงคล แผ่นคำ นายกเทศมนตรีตำบลไหล่หิน ให้เกียรติกล่าวต้อนรับ พร้อมด้วย นางมงคล ชำนาญการ รองนายกเทศมนตรีตำบลไหล่หิน นายสง่า แก้วมารัตน์ ปลัดเทศบาลตำบลไหล่หิน ร่วมงาน
ทีมวิทยากรประกอบด้วย
- ผศ.ดร.สุวรัฐ แลสันกลาง อาจารย์คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
- น.ส.แสงอรุญ เจริญจันทร์แดง สำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลำปาง
- ผู้ใหญ่บ้าน เกรียงไกร จำปา ตัวแทนสมาชิกสภาเกษตรกร อำเภอเกาะคา
- นายณัฐพงษ์ คำฟู และ นางสาวปาลิกา เกิดสิริ สำนักงานสภาเกษตรกรลำปาง
 
368264459_688499389972044_1462671931224516746_n.jpg 368271396_688500943305222_8669132900246787733_n.jpg 368318651_688499663305350_3520343831689846074_n.jpg
 

ข่าว : โภคิน ขาวนวล

ภาพ : โภคิน ขาวนวล

 สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง