369719313_688478619974121_1754937437234106734_n.jpg

ประชุมหารือโครงการวิจัย การบริหารจัดการภูมิทัศน์วัฒนธรรมชุมชน

และการพัฒนาย่านชุมชน เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่อย่างยั่งยืน

 

วันที่ 22 สิงหาคม 2566 เวลา 10.30-12.00 น. นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ประชุมร่วมกับ รศ.ดร.สุพรรณี ฉายะบุตร หัวหน้าโครงการวิจัย มหาวิทยาลัยศิลปากร หารือโครงการวิจัยเรื่อง "การบริหารจัดการภูมิทัศน์วัฒนธรรมชุมชน และการพัฒนาย่านชุมชน เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่อย่างยั่งยืน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย
♦️ดร.ธนภณ วัฒนกุล นักวิจัยหลัก
♦️ดร.จงกล คำไล้ นักวิจัยส่วนกลาง
♦️คุณศรีสุวรรณ พยอมยงค์ นักวิจัยส่วนกลาง
♦️นายชัยรัตน์ จิตตสินนวา นักวิจัยส่วนกลาง
♦️คุณสุวรรณา อภัยบัณฑิตกุล นักวิจัยส่วนกลาง
♦️คุณภัณปภา ศรีภูสิตโต นักวิจัยส่วนกลาง
♦️คุณวนิดา ทัศบุตร นักวิจัยส่วนกลาง
♦️ทีมนักวิจัย มรภ.ลำปาง
♦️ทีมนักวิจัย ม.สวนดุสิต
👉ตามที่มหาวิทยาลัยศิลปากรได้รับอนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัยจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ เพื่อดำเนินงานโครงการวิจัย เรื่อง "การบริหารภูมิทัศน์วัฒนธรรมชุมชน และการพัฒนาผ่านวัฒนธรรมชุมชน เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและสังคมในพื้นลำปาง
🔷โดยรองศาสตราจารย์ ดร.สุพรรณี ฉายะบุตร เป็นหัวหน้าโครงการ ระยะเวลาดำเนินงาน 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 2566 ถึง 27 เมษายน 2567 มีเป้าหมายเพื่อนำทุนทางวัฒนธรรมมาสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการนำวิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์และบริการด้านวัฒนธรรมพื้นถิ่น ให้เป็นวัฒนธรรมสร้างสรรค์ เกิดเศรษฐกิจฐานราก เพื่อให้เกิดมูลค่าเศรษฐกิจหมุนวียนในพื้นที่เพิ่มขึ้นด้วยพื้นที่ทางวัฒนธรรม อีกทั้งยังทำให้คนในพื้นที่เห็นคุณค่าของทุนทางวัฒนธรรม เกิดจิตสำนึกรักท้องถิ่นสืบสานวัฒนธรรมไปยังคนรุ่นใหม่
 
368833795_688478683307448_5213041299552914457_n.jpg 369178580_688478406640809_7104616478895532734_n.jpg 368329704_688478489974134_959065396422399318_n.jpg
 

ข่าว : เตือนใจ ภักดีวงศ์

ภาพ : เตือนใจ ภักดีวงศ์

 สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง