369364220_688361479985835_828831042054502084_n.jpg

“โครงการพัฒนาทักษะสมองเพื่อพัฒนาชีวิตที่สำเร็จ (EF) ในเด็กปฐมวัย

ในพื้นที่จังหวัดลำปาง ปีงบประมาณ 2566” กิจกรรมที่ 2 เวทีสร้างความเรียนรู้ความเข้าใจ

กับบุคลากรที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ระดับระดับตำบล และระดับอำเภอ

 

วันที่ 22 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง มอบหมายให้นายสมพร นาคพิทักษ์ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางเป็นประธานเปิดกิจกรรมที่ 2 เวทีสร้างความเรียนรู้ความเข้าใจกับบุคลากรที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ระดับระดับตำบล และระดับอำเภอ ภายใต้โครงการพัฒนาทักษะสมองเพื่อพัฒนาชีวิตที่สำเร็จ (EF) ในเด็กปฐมวัย ในพื้นที่จังหวัดลำปาง ปีงบประมาณ 2566 โดยมีนายวีระพงษ์ คำทา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อม กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการอบรม ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อม อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
โอกาสนี้ได้รับเกียรติจากคณะวิทยากรจากมูลนิธิชุมชนลำปาง นำโดยพันเอก สันดุสิต ดีบุกคำ ถ่ายทอดองค์ความรู้ในโครงการพัฒนาทักษะสมองเพื่อชีวิตที่สำเร็จ (EF) ในเด็กปฐมวัยจังหวัดลำปาง ซึ่งเป็นการส่งเสริมทักษะ EF ซึ่งสมอง EF คือช่วงปฐมวัย 0- 6 ขวบต่อจากนั้นจะพัฒนาได้จนถึงอายุ 25 ปี และจะคงระดับไปตลอดชีวิต เมื่อเด็ก ผู้ปกครอง ครู หรือผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับองค์ความรู้และนำไปปฏิบัติได้นั้น จะส่งผลทำให้ความสามารถระดับสูงของสมองและจิตใจในการควบคุมความคิด อารมณ์ และการกระทำ เพื่อไปให้ถึงเป้าหมายได้ การพัฒนา EF ที่ถูกต้อง ถูกจังหวะเวลา จึงเป็นเรื่องสำคัญยิ่ง ในการสร้างให้เด็กเติบโตขึ้นเป็นผู้ที่มีคุณภาพ คิดเป็น ทำเป็น เรียนรู้เป็น แก้ปัญหาเป็น อยู่กับผู้อื่นเป็น จะช่วยส่งผลต่อการประสบความสำเร็จในชีวิตของเรา ไม่ว่าจะการเรียน การทำงาน หรือแม้กระทั่งการเข้าสังคม เพราะทักษะนี้จะช่วยให้สามารถรับมือ ปรับตัว และจัดการกับสภาพแวดล้อม คน หรือสถานการณ์ต่าง ๆ ที่ต้องเผชิญได้เป็นอย่างดี
 
369347987_688362603319056_4868924361775484957_n.jpg 369260068_688361883319128_5000099235162715557_n.jpg 369665080_688362269985756_5561755063532254486_n.jpg
 

ข่าว : รุ่งเรือง ขันธิมา

ภาพ : รุ่งเรือง ขันธิมา

 สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง