368768323_687927740029209_2699035793763196210_n.jpg

 

"ศาสตร์ของพระราชา" รุ่นที่ 4

 

วันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2566 เวลา 15.30 น. ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ชั้น 1
นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิด โครงการตามรอยพระยุคลบาท "ศาสตร์ของพระราชา" ระดับอำเภอ จังหวัดลำปาง รุ่นที่ 4 โดย นางสาวชุตินันท์ ศรีนุต เลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด กล่าวรายงาน พร้อมด้วย นายลัพธวิทย์ จรรยาวิจิตร เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง นายประสงค์ เรือนสอน เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง นายสมพร นาคพิทักษ์ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง นางจันทร์ฉาย สุภากาวี นายกสมาคม อสม.จังหวัดลำปาง ร่วมพบปะพูดคุยกับผู้ร่วมโครงการ และนายเนตร ใจเที่ยง ปราชญ์แผ่นดิน เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ “ศาสตร์ของพระราชาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” ร่วมในพิธีเปิด
เพื่อพัฒนาความรู้ศาสตร์ของพระราชาด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 น้อมนำไปสู่การปฏิบัติ และร่วมกันขับเคลื่อนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม และเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันและน้อมนำศาสตร์ของพระราชาไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน และถ่ายทอดสู่ชุมชน
ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้แก่ กลุ่มเกษตรกร ผู้ประกอบอาชีพจำหน่ายสินค้าในชุมชน กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ระดับอำเภอ ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องที่ ตัวแทนผู้นำท้องถิ่น ประชาชนทั่วไป อำเภอแม่ทะ และอำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง รวมถึงผู้บริหาร อบจ.ลำปาง สมาชิกสภา อบจ.ลำปาง เจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้อง รวมจำนวน 142 คน
 
368294987_687927890029194_3015717846539584177_n.jpg 368323005_687928753362441_6706331446523972061_n.jpg 368338122_687926666695983_4876524201749865854_n.jpg
 

ข่าว : โภคิน ขาวนวล

ภาพ : โภคิน ขาวนวล

 สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง