369207016_687903316698318_7596614746406708308_n.jpg

อบจ.ลำปางขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมของประชาชนดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

จัดประเมินผลกิจกรรมการบริหารจัดการขยะของชุมชน

วันที่ 21 สิงหาคม 2566 เวลา 08.30-16.30 น. ฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง จัดกิจกรรมที่ 3 การอบรมเชิงปฏิบัติการและประเมินผลกิจกรรมการบริหารจัดการขยะของชุมชน ภายใต้โครงการอบรมฟื้นฟูสร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 แก่ตัวแทนชุมชนนำร่อง ซึ่งประกอบด้วย
✅บ้านสบเรียง หมู่ 7 ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ
✅บ้านเด่นแก้ว หมู่ 11 ตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน
✅บ้านแม่ผึ้ง หมู่ 5 ตำบลเสริมขวา อำเภอเสริมงาม
✅บ้านผาปังหลวง หมู่ 2 ตำบลผาปัง อำเภอแม่พริก
เพื่อติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินโครงการและสร้างความเข้าใจให้กับแกนนำชุมชนและประชาชนในพื้นที่ เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการ ฯ อย่างเป็นรูปธรรม
โดยอบรมและแบ่งกลุ่มอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสบปราบ มีนายวัชรินทร์ อุปโยธิน นายกเทศมนตรีตำบลสบปราบให้เกียรติกล่าวต้อนรับ
📌ทีมวิทยากรประกอบด้วย
♦️ผ.ศ สุวรัฐ แลสันกลาง อาจารย์คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
♦️น.ส.แสงอรุญ เจริญจันทร์แดง สำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลำปาง
♦️ผศ.ดร.สุทธิพร สายทอง ,ผส.ดร. ศิลาวัฒน์ ชัยวงศ์ ,อ.ณรงค์ ปัดแก้ว วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
♦️นายสวัสดิ์ อินญาวงศ์ ,นายณัฐพงษ์ คำฟู และ น.ส.ปาติกา เกิดสิริ สำนักงานสภาเกษตรกรลำปาง
👉และกำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการและประเมินผลกิจกรรมฯ ในวันที่ 22 สิงหาคม ณ เทศบาลตำบลไหล่หิน อ.เกาะคา วันที่ 23 สิงหาคม ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ซ้อน อ.เมืองปาน
👉👉สำหรับกิจกรรมต่อไป คือกิจกรรมที่ 4 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนการบริหารจัดการขยะในชุมชนต้นแบบ 13 อำเภอ ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ในวันที่ 25 สิงหาคม 2566
 
368762819_687921976696452_4572315508849667207_n.jpg 369652531_687921776696472_8908076342230701761_n.jpg 368275478_687921753363141_8565127198626848664_n.jpg
 

ข่าว : เตือนใจ ภักดีวงศ์

ภาพ : เตือนใจ ภักดีวงศ์

 สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง