368456992_687184326770217_3528881120832688893_n.jpg

 

โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยจากเยาวชนไทยสู่ชุมชนท้องถิ่น

ภายใต้โครงการส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชนจังหวัดลำปาง

 

วันที่ 20 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น.นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยจากเยาวชนไทยสู่ชุมชนท้องถิ่น ภายใต้โครงการส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชนจังหวัดลำปาง ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง โดยมีนายทักษิณ อัครวิชัย กรรมการศูนย์พัฒนาการเมือง ฯ กล่าวรายงาน และผศ.ดร.สมานฟูแสง ที่ปรึกษาคณะกรรมการศูนย์พัฒนาการเมืองฯ ได้ให้เกียรติบรรยายในหัวข้อ สร้างสังคมใหม่บนพื้นฐานเยาวชนไทยมีสำนึกพลเมือง โอกาสนี้นายสมพร นาคพิทักษ์ ที่ปรึกษานายก อบจ.ลำปาง พร้อมด้วยนายพิเชฐ ทินอยู่ ส.อบจ.ลำปาง อ.เกาะคา เขต 2 อ.เกาะคา ,นายอำนวย วรญาณกุล ส.อบจ.ลำปาง อ.เมืองลำปาง เขต 2 ,หัวหน้าส่วนราชการ เทศบาลตำบลเกาะคา ,เทศบาลตำบลศาลา ,มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปางเขต 2 เข้าร่วมในพิธีเปิด
โครงการเสริมสร้างสำนึกพลเมืองในสถานศึกษา เป็นโครงการที่ศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้าจังหวัดลำปาง ดำเนินโครงการในสถานศึกษาทั้งระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาและอาชีวศึกษาในเขตจังหวัดลำปาง เพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้เกิดการเรียนรู้ในสิทธิหน้าที่ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและความสำนึกรับผิดชอบที่มีต่อส่วนรวมโดยผ่านกระบวนการฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริงตามสภาพแวดล้อมของสถานศึกษา ในปี 2566 ซึ่งได้กำหนดโรงเรียนเป้าหมาย 4 โรงเรียนในเขตอำเภอเกาะคา ซึ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปางเขต 2 ได้แก่โรงเรียนวังพร้าววิทยา โรงเรียนศาลาวิทยา โรงเรียนชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง และโรงเรียนบ้านท่าผา ซึ่งมีตัวแทนนักเรียนครูที่ปรึกษา ผู้บริหาร ผู้ปกครอง ผู้นำชุมชนจากโรงเรียนเป้าหมาย และนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรสังคม จากมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 170 คน
 
369069817_687186266770023_5653261118346285290_n.jpg 369023431_687185203436796_4906607805061306232_n.jpg 369179024_687186113436705_1310965691999346590_n.jpg
 

ข่าว : รุ่งเรือง ขันธิมา

ภาพ : รุ่งเรือง ขันธิมา

 สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง