367014659_685459926942657_6668245693695436067_n.jpg

โครงการพัฒนาทักษะสมองเพื่อพัฒนาชีวิตที่สำเร็จ (EF) ในเด็กปฐมวัย ในพื้นท่ีจังหวัดลำปาง ปีงบประมาณ 2566 (กิจกรรมที่ 2 องค์การบริหารส่วนตำบลนายาง)

 

วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2566 เวลา 08.30 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนายาง
นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิด โครงการพัฒนาทักษะสมองเพื่อพัฒนาชีวิตที่สำเร็จ (EF) ในเด็กปฐมวัย ในพื้นท่ีจังหวัดลำปาง ปีงบประมาณ 2566 (กิจกรรมที่ 2) โดยมี นายบัณฑิต ฟูทำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนายาง กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วย นายลัพธวิทย์ จรรยาวิจิตร เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง นางสาวทองพิน ปาลจาเร รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนายาง นางสาวจีราพร ฟูทำ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนายาง นางสาวศศินา พุทธิมา นักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนายาง ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล ครู ตัวแทนผู้ปกครอง เครือข่ายภาคประชาสังคม และวิทยากร พันเอก สันดุสิต ดีบุกคำ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จริยา วิไลวรรณ นางพิมธิดา ดีบุกคำ นายคงสิทธิ์ วิไลวรรณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จรินทร์ สารทอง ร่วมงาน
โครงการพัฒนาทักษะสมองเพื่อพัฒนาชีวิตที่สำเร็จ ( Executive Function หรือ EF ) ในเด็กปฐมวัย ในพื้นที่ 13 อำเภอ 14 พื้นที่ของจังหวัดลำปาง ที่เข้าร่วมโครงการในปีงบประมาณ 2566 นั้น นับว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญอย่างยิ่งเพราะเป็นการนำองค์ความรู้ฐานราก 3 มิติ อันได้แก่ การพัฒนาทักษะสมองส่วนหน้า หรือ EF , พัฒนาการ 4 ด้าน , SELF รวมถึงองค์ความรู้เรื่องการสร้างวินัยเชิงบวก สู่พ่อแม่ผู้ปกครองและบุคลากรผู้เกี่ยวข้อง ผลลัพธ์ในระยะยาวที่จะเกิดขึ้นเมื่อเด็กปฐมวัยซึ่งเป็นช่วงวัยที่มีความเหมาะสมได้รับการส่งเสริม พัฒนาทักษะสมอง EF จะได้ เติบโตเป็นคนที่มีคุณภาพ สามารถคิดเป็น ทำเป็น เรียนรู้เป็น แก้ปัญหาเป็น อยู่กับผู้อื่นเป็น มีความสุขเป็น ช่วยให้ชีวิตเขาประสบกับความสำเร็จ สามารถรับมือ ปรับตัว บริหารจัดการชีวิตที่ต้องเผชิญสถานการณ์ในโลกใหม่ได้ด้วยดี ส่งผลต่อการช่วยลดปัญหาสังคมต่างๆที่เรากำลังเผชิญอยู่ในปัจจุบัน ได้แก่ ปัญหาเด็กเยาวชนที่มีพัฒนาการล่าช้า ปัญหายาเสพติด ปัญหาสุขภาพจิต ปัญหาท้องก่อนวัยอันควร ปัญหาเด็กเกเร เป็นต้น นอกจากนี้ยังเป็นการกระตุ้นให้สังคมลำปางตระหนักถึงความสำคัญที่จะร่วมกันดูแลเด็กปฐมวัยทุกคนดุจลูกหลานของตนเอง ให้การส่งเสริม สนับสนุนให้เด็กได้เกิดการพัฒนาพร้อมเรียนรู้ เติบโตเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพของสังคมลำปาง สังคมไทยและสังคมโลกในที่สุด
 
367049409_685460816942568_1180389555081496225_n.jpg 367091382_685460460275937_3801642727636285875_n.jpg 367061235_685462096942440_8383034724485444203_n.jpg
 

ข่าว : โภคิน ขาวนวล

ภาพ : โภคิน ขาวนวล

 สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง