366968991_684430110378972_1898881077580522577_n.jpg

 

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง สมัยสามัญ (สมัยที่ 2) ประจำปี พ.ศ.2566

 

วันที่ 15 สิงหาคม 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางได้มีการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง สมัยสามัญ (สมัยที่ 2) ประจำปี พ.ศ.2566 โดยมีวาระสำคัญ ญัตติร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 วาระที่หนึ่ง ขั้นรับหลักการ
♦️โดยนายถาวร บุปผาเจริญ ทำหน้าที่ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางพร้อมด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ฝ่ายบริหารนำโดยนางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง คณะผู้บริหาร นายรุ่ง ศรีโพธิ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางและหัวหน้าส่วนราชการร่วมประชุมสภาฯ อย่างพร้อมเพรียง ซึ่งการประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 การประกาศใช้แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
(พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566
1.2 รายงานการแก้ไขแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
(พ.ศ.2566-2570) ครั้งที่ 2/2566
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง สมัยวิสามัญ (สมัยที่ 2) ประจำปี พ.ศ.2566 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2566
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องที่เสนอใหม่
3.1 ญัตติ ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 วาระที่หนึ่ง ขั้นรับหลักการ ซึ่งสภาฯ รับหลักการแห่งข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ปีงบประมาณพ.ศ. 2567 ผ่านสภา ซึ่งเป็นการผ่านวาระแรก
โดยขั้นตอนของการคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ สภาฯได้มีมติเห็นชอบให้คัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติขึ้นใหม่ ได้แก่
1. นายวสันต์ อุณหเลขจิตร
2. นายประสิทธิ์ เตชะปลูก
3. นายปิลันธน์ รัตนวราภรณ์
4. นายธรรมรักษ์ เชียงพรหม
5. นางธยานี ศรีโรจนกุล
6. นายธนาวุฒิ เป็งขวัญ
7. นายภูมิสิทธ์ อัครธรรมศิลป์
ซึ่งได้มีการเสนอระยะเวลาคำขอแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ ในวันที่ 16-18 สิงหาคม 2566 เวลา 08.30 น. – 16.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ชั้น 4
3.2 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2566 งบลงทุน ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่ ระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 1 รายการ งบประมาณ 7,440,000.-บาท (กองช่าง)
3.3 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566โอนตั้งรายการใหม่ งบลงทุน ค่ครุภัณฑ์ จำนวน 6 รายการ งบประมาณ 235,700.- บาท (กองช่าง)
3.4 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โอนตั้งรายการใหม่ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ค่าจัดซื้อเครื่องพ่นฝอยละเอียด (ULV) สะพายหลังระบบโรตารี่ (Rotary) จำนวน 1 รายการ งบประมาณ 275,400.-บาท (กองสาธารณสุข)
3.5 ญัตติ เรื่อง ขอความเห็นชอบก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายเกินกว่า
หนึ่งปีงบประมาณในการเช่ารถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 4 คัน งบประมาณ
2,240,280.- บาท (กองช่าง)
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
 
367024506_684432360378747_2630794112106643198_n.jpg 366935230_684431840378799_8847247155603116876_n.jpg 365974615_684432310378752_2359378521251118563_n.jpg

 

ข่าว : เตือนใจ ภักดีวงศ์

ภาพ : เตือนใจ ภักดีวงศ์

 
 
 
 สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง