347802062_175827548450743_3728717577016713486_n.jpg

"ศาสตร์ของพระราชา"

วันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น.
นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางเป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานอำเภอแม่เมาะภายใต้โครงการตามรอยพระยุคลบาท "ศาสตร์ของพระราชา" ระดับอำเภอ จังหวัดลำปาง ณ ห้องประชุมหนองบอม 2 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง โดยนางสาวชุตินันท์ ศรีนฺต เลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นผู้กล่าวรายงาน
🔷โดยนางธยานี ศรีโรจนกุล สมาชิกสภาอบจ.ลำปางเขต 1 อ.แม่เมาะ นายมาย ปักราช รองนายก อบต.บ้านดง นางอรพิน วงศ์หน่อแก้ว ประธานสภา อบต.บ้านดง นางณัฐิยา อุปกิจ เลขานุการนายก อบต.บ้านดง ร่วมในพิธีเปิด
📣ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2556 ได้เห็นชอบให้ดำเนินการอพยพราษฎร อ.แม่เมาะ เนื่องมาจากผลกระทบจากการดำเนินกิจการโรงไฟฟ้าแม่เมาะการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
(กฟผ.) ประกอบไปด้วย บ้านหัวฝ่าย หมู่ที่ 2, บ้านดง หมู่ที่ 2, บ้านสวนป่า แม่เมาะ หมู่ที่ 7 และบ้านหัวฝ่ายหล่ายทุ่ง หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านดง และบ้านห้วยคิง
หมู่ที่ 6 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง ซึ่งราษฎรดังกล่าวได้ทยอยอพยพไปยังหมู่บ้านอพยพที่กำหนดไว้ในเขตพื้นที่ ต.บ้านดง และ ต.แม่เมาะ ทำให้ต้องปรับตัวทั้งด้านการดำเนินชีวิตประจำวันและการประกอบอาชีพให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ปัจจุบัน
📣📣#อีกทั้งประชาชนอำเภอแม่เมาะมีแนวคิดที่จะปรับปรุงชุมชนให้เป็นชุมชนแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร #จึงมีความต้องการให้ภาครัฐเข้ามาส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ด้านเกษตรกรรมและอาชีพด้านอื่นๆ เพื่อพัฒนาและต่อยอดการประกอบอาชีพที่สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีแนวทางตามหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ สามารถส่งเสริมให้ประชาชนนำไปประยุกต์ใช้ตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ตามภูมิสังคมเป็นเครื่องมือดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุขและมั่นคง
💥💥องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางจึงได้จัดโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานอำเภอแม่เมาะ ภายใต้โครงการตามรอยพระยุคลบาท "ศาสตร์ของพระราชา" ระดับอำเภอ จังหวัดลำปาง เพื่อพัฒนาความรู้ศาสตร์ของพระราชาด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 น้อมนำไปสู่การปฏิบัติและร่วมกันขับเคลื่อนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันและน้อมนำศาสตร์ของพระราชาไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน และสามารถขยายผลถ่ายทอดไปสู่ชุมชน
🔷ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ประกอบด้วย กลุ่มเกษตรกร ผู้ประกอบอาชีพจำหน่ายสินค้าในชุมชน กลุ่มวิสาหกิจชุมชนระดับอำเภอ ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องที่ #ตัวแทนผู้นำท้องถิ่น_ประชาชนทั่วไปในพื้นที่หมู่บ้านอพยพ_และประชาชนทั่วไปในพื้นที่อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง จำนวน 80 คน รวมทั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง และเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ในการฝึกอบรมและผู้เกี่ยวข้อง รวมทั้งสิ้นจำนวน 94 คน
🟣ฝึกอบรมในวันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุมหนองบอม 2 อบต.บ้านดง อ.แม่เมาะ โดยนายเนตร ใจเที่ยง ปราชญ์แผ่นดินจังหวัดลำปาง เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ "ศาสตร์ของพระราชาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน" 🔷และเดินทางไปศึกษาดูงานระหว่างวันที่ 23 - 27 พฤษภาคม 2566 ณ จังหวัดระยอง และจันทบุรี.
 
347821266_1418128938947213_7713164961503244879_n.jpg 347622218_1979269499079787_4561786302550202855_n.jpg 347642864_1315771469341140_4366066898921928638_n.jpg
 

ข่าว : เตือนใจ ภักดีวงศ์

ภาพ : เตือนใจ ภักดีวงศ์

 สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง